BI­LAGS-BOM­BE

Så­dan kom re­gio­nen til at hæn­ge på reg­nin­gen

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ ber­ling­s­ke. dk Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Si­mon Skip­per

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) be­la­stes af nye op­lys­nin­ger, der in­vol­ve­rer ham i et mu­ligt lov­brud i Re­gion Syd­dan­mark, mens han var re­gio­nens for­mand.

BT frem­læg­ger i dag do­ku­men­ta­tion for, at re­gio­nen med fuldt over­læg fik æn­dret en fak­tu­ra, så den skjul­te ud­gif­ter for 16.000 kr. til en ek­stern kon­su­lent, som Carl Holst i 2012 og 2013 hav­de hy­ret til at skri­ve et ind­læg og tre ta­ler.

På bag­grund af BTs op­lys­nin­ger, som vi har fo­re­lagt Re­gion Syd­dan­mark de se­ne­ste da­ge, har re­gio­nen be­slut­tet at be­stil­le en ek­stern un­der­sø­gel­se af sa­gen, for­di det trods grun­di­ge un­der­sø­gel­ser ik­ke er lyk­ke­des re­gio­nen at fin­de frem til, hvem der har dik­te­ret, at ud­gif­ter­ne skul­le skju­les.

En af de tre ta­ler fra fak­tu­ra­en hand­le­de om Grundtvig, som Carl Holst holdt op­læg om i Mun­ke- bjerg Kir­ke i Oden­se i ja­nu­ar 2013. En an­den post på fak­tu­ra­en var et skrift­ligt ind­læg til højsko­le- tæn­ket­an­ken ‘ Kred­sen’ un­der Dansk Fol­ke­op­lys­nings Sam­råd, hvor Carl Holst var med­lem. I beg­ge til­fæl­de sy­nes for­må­let in­tet at ha­ve haft med hans ar­bej­de i Re­gion Syd­dan­mark at gø­re, hvil­ket i dag be­kræf­tes af re­gio­nen selv.

For­mål og navn slet­tet

Ik­ke de­sto min­dre be­tal­te Re­gion Syd­dan­mark reg­nin­gen for Carl Holst, men sør­ge­de sam­ti­dig for, at den ek­ster­ne kon­su­lents fak­tu­ra blev æn­dret, så det ik­ke frem­gik, hvad pen­ge­ne var gå­et til.

I prak­sis ske­te det ved, at Carl Holsts man­ge­åri­ge per­son­li­ge se­kre­tær i re­gio­nen per mail bad den ek­ster­ne kon­su­lent om at sen­de en ny fak­tu­ra, og sam­ti­dig gav hun en de­tal­je­ret in­struk­tion i, hvor­dan den nye fak­tu­ra skul­le for­mu­le­res. I for­hold til den op­rin­de­li­ge fak­tu­ra be­tød det, at Carl Holsts navn skul­le slet­tes, li­ge­som an­gi­vel­se af ’ for­mål’ og ’ sted’ og­så skul­le fjer­nes fra de tre ta­ler og det ene ind­læg.

På den nye fak­tu­ra er det der­for ik­ke mu­ligt at iden­ti­fi­ce­re, at re­gio­nens pen­ge er brugt på at be­ta­le tre ta­ler og et op­læg for Carl Holst.

Frem­gangs­må­den er stærkt kri­tisa­bel, vur­de­rer fle­re eks­per­ter i for­valt­nings­ret.

» Se­kre­tæ­ren må ik­ke gå ind og be­de om at få æn­dret en fak­tu­ra, som det er til­fæl­det her. Det er i strid med god for­valt­nings­skik. Me­nin­gen er jo net­op, at man ty­de­ligt skal kun­ne se, hvad pen­ge­ne er brugt til og hvor­for, « si­ger Bent Gre­ve, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for sam­fund og glo­ba­li­se­ring ved Roskil­de Uni­ver­si­tet.

» Spørgs­må­let er, om ud­gif­ter­ne over­ho­ve­det skal af­hol­des af re­gio­nen. I hvert fald er en­kel­te af po­ster­ne i en gråzo­ne, hvor man med ret­te kan spør­ge sig selv, om det over­ho­ve­det er skat­tey­der­ne, der skal be­ta­le, el­ler om det er re­gions­rå­ds­for­man­den selv, « si­ger Bent Gre­ve.

Ro­ger Buch, forsk­nings­chef i sam­funds­fag ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le, er enig:

» Det er un­der­ligt og ufor­stå­e­ligt, at man æn­drer reg­nin­gen og gør den me­re dif­fus. Hvis el­lers re­gio­nen me­ner, at det er nog­le ac­cep­tab­le op­ga­ver, der er ble­vet løst, så er der jo ik­ke no­gen ar­gu­men­ter for, at det ik­ke skal væ­re ty­de­ligt, hvad der bli­ver la­vet, og hvem det bli­ver la­vet for. Og det er jo en mål­sæt­ning i den of­fent­li­ge sek­tor, at det skal frem­gå, hvad man bru­ger pen­ge­ne på, « si­ger han.

Ik­ke god for­valt­nings­skik

Ud­over ta­len om Grundtvig og ind­læg­get til Dansk Fol­ke­op­lys­nings Sam­råd in­de­holdt fak­tu­ra­en ud­gif­ter til en ta­le ved en nytårs­kur samt en ta­le til en de­bat i Græn­se­for­e­nin­gen på Mors.

BT har fo­re­lagt sa­gens op­lys­nin- ger for kon­sti­tu­e­ret di­rek­tør i Re­gion Syd­dan­mark Jens Elkjær. Han var ik­ke an­sat i stil­lin­gen på da­væ­ren­de tids­punkt, men han er­ken­der, at re­gio­nens frem­gangs­må­de er ’ dybt suspekt’.

» Det ene­ste, jeg kan si­ge til dig, er, at det er så be­kym­ren­de, at vi skal ha­ve det un­der­søgt. Umid­del­bart kan vi ik­ke fin­de ud af, hvem der har be­or­dret det her. Og så skal man fin­de ud af, om der er an­dre til­sva­ren­de sa­ger, for det er ik­ke god for­valt­nings­skik. Det ser suspekt ud, og det er re­gions­rå­ds­for­man­den ( Step­ha­nie Lo­h­se fra Ven­stre), og den kom­men­de re­gions­di­rek­tør ( Ja­ne Krag­lund, red.) eni­ge i, og det er der­for, at der nu kom­mer en ek­stern un­der­sø­gel­se, « si­ger Jens Elkjær.

Han for­tæl­ler og­så, at han ik­ke før i re­gio­nen er stødt på, at nog­le øn­sker at æn­dre en fak­tu­ras over­skrif­ter.

» Hvad re­gio­nen skal be­ta­le for og ik­ke skal be­ta­le for, kan væ­re en gråzo­ne, men når man ca­mou­f­le­rer en

Det ene­ste, jeg kan si­ge til dig, er, at det er så be­kym­ren­de, at vi skal ha­ve det un­der­søgt Jens Elkjær, kon­sti­tu­e­ret di­rek­tør, Re­gion Syd­dan­mark

fak­tu­ra, så skal man bli­ve be­kym­ret. Det er suspekt, « si­ger han til BT.

Skal re­gio­nen be­ta­le en re­gions­di­rek­tørs op­læg om Grundtvig, som hol­des i en kir­ke?

» Det ly­der ik­ke som no­get, re­gio­nen skal be­ta­le. Vi er selv­føl­ge­lig i en gråzo­ne, hvor spørgs­må­let er, om man re­præ­sen­te­rer re­gio­nen el­ler sig selv, og det er det af­gø­ren­de. Uden at ken­de de nær­me­re om­stæn­dig­he­der end­nu, så kun­ne det godt se ud som om, at re­gions­rå­ds­for­man­den re­præ­sen­te­rer sig selv her, « si­ger Jens Elkjær.

Om­for­mu­le­ring

Jens Elkjær kan ik­ke for­kla­re, hvor­for fak­tu­ra­en på de 16.000 kro­ner skul­le æn­dres. Han kan hel­ler ik­ke for­tæl­le, hvem der bad Carl Holsts per­son­li­ge se­kre­tær om at få den ek­ster­ne kon­su­lent til at slet­te Carl Holsts navn fra fak­tu­ra­en. Der­for kom­mer den ek­ster­ne un­der­sø­gel­se nu.

fmail­kor­re­spon­dan­cen mel­lem den ek­ster­ne kon­su­lent og re­gio­nen frem­går det, at den op­rin­de­li­ge fak­tu­ra blev sendt til Carl Holsts per­son­li­ge se­kre­tær samt til da­væ­ren­de re­gions­di­rek­tør Mik­kel Hem­m­ing- sen i de­cem­ber 2012. Carl Holsts se­kre­tær sva­re­de ef­ter­føl­gen­de med den de­tal­je­re­de in­struks om, hvor­dan fak­tu­ra­en skul­le om­for­mu­le­res.

BT har talt med Mik­kel Hem­m­ings­en, der i dag er øver­ste di­rek­tør for Kø­ben­havns Kom­mu­ne, men han vil ik­ke kom­men­te­re sa­gen

Carl Holsts per­son­li­ge se­kre­tær i Re­gion Syd­dan­mark øn­sker hel­ler ik­ke at ud­ta­le sig, men hen­vi­ser til re­gio­nens di­rek­tion.

BT har væ­ret i kon­takt med ta­leskri­ve­ren, som be­kræf­ter kor­re­spon­dan­cens ægt­hed, og at reg­nin­gen blev be­talt af re­gio­nen. Men el­lers øn­sker han ik­ke at med-vir­ke iar­tik­len.

Re­gio­nen skjul­te Carl Holsts ud­gift er

Her føl­ger kor­re­spon­dan­cen or­dret: Kon­su­len­ten - der er ta­leskri­ver - sen­der den­ne fak­tu­ra den 19. de­cem­ber 2012:

Ek­sem­pel­vis be­der hun om, at den op­rin­de­li­ge over­skrift ‘ FAK­TU­RA vedr. ud­ar­bej­del­se af ta­ler og ind­læg for Carl Holst’ æn­dres til ‘ Fak­tu­ra vedr. ud­ar­bej­del­se af op­læg ( ik­ke me­re tekst)’, så Carl Holsts navn fjer­nes. Og det sam­me gæl­der de spe­ci­fik­ke bi­lags- po­ster, ek­sem­pel­vis Grundtvig- fored­ra­get. Her står der i den op­rin­de­li­ge fak­tu­ra: ‘ Fored­rag om Grundtvig i Mun­keb­jerg Kir­ke 10/ 1’. Det fo­re­slår se­kre­tæ­ren æn­dret til ‘ op­læg 10. ja­nu­ar 2013’. BT har få­et ind­sigt i en ræk­ke do­ku­men­ter fra Re­gion Syd­jyl­land, hvoraf en mail­kor­re­spon­dan­ce af­slø­rer, at en fak­tu­ra på 16.000 kro­ner - til Carl Holst for tre ta­ler og et ind­læg - er ble­vet æn­dret af Carl Holsts man­ge­åri­ge chef­se­kre­tær. Kor­re­spon­dan­cen lø­ber fra de­cem­ber 2012 til fe­bru­ar 2013.

2 I et svar til kon­su­len­ten in­stru­e­rer chef­se­kre­tæ­ren i, hvor­dan hun me­ner, at reg­nin­gen skal skri­ves om:

1 Da reg­nin­gen ik­ke bli­ver be­talt, sen­der ta­leskri­ve­ren en ryk­ker. Ef­ter­føl­gen­de sen­der Carl Holsts chef­se­kre­tær føl­gen­de mail til ta­leskri­ve­ren den 19. fe­bru­ar 2013.

3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.