Hvor­for skal jeg skam­me mig, for­di jeg ik­ke pas­ser ind i Zor­nigs ind­van­drer- ska­be­lon? DER­FOR ME­NER JEG, AT ZOR­NIG ER RA­CIST ’’

BT - - DEBAT -

Lis­beth Zor­nig Andersen er ra­cist. Det har jeg kaldt hen­de på Fa­ce­book, og det står jeg ved, uan­set at der er gå­et in­fl ation i be­teg­nel­sen, og uan­set at jeg el­lers er me­get til­ba­ge­hol­den­de med at bru­ge or­det. Men Zor­nig og an­dre frel­ste har brugt be­teg­nel­sen ’ ra­cist’ i åre­vis mod de­res po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Nu gør hun sig selv til en fol­ke­helt ved at do­ku­men­te­re sin op­træ­den i Rød­by, hvor hun mod­ta­ger il­le­ga­le im­mi­gran­ter og kø­rer dem mod Sve­ri­ge. Sam­ti­dig me­ner hun, at jeg på grund af min et­ni­ske bag­grund bur­de støt­te hen­des ulov­li­ge ini­ti­a­tiv. DER ER IN­TET hel­te­ag­tigt over det. Tvær­ti­mod. Og det er en ra­ci­stisk tan­ke­gang, at ind­van­dre­re i Dan­mark sta­dig be­teg­nes som ind­van­dre­re, når de blan­der sig i de­bat­ten med en hold­ning, der ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med ’ de frel­stes’.

I fl ere år har jeg råbt højt om, at det er nød­ven­digt at gri­be ak­tivt hu­ma­ni­tært ind i kon­fl ik­ten i Sy­ri­en, der dri­ver mil­li­o­ner på fl ugt – in­ter­nt, til nær­om­rå­der­ne el­ler til Eu­ro­pa, Rød­by og Mal­mø. Det er nød­ven­digt at stand­se diktatoren As­sad eff ek­tivt. Han ter­r­o­ri­se­rer sin egen be­folk­ning med tøn­de­bom­ber og ke­mi­ske vå­ben, han har hund­redt­u­sin­der af liv på samvit­tig­he­den, og han er selv an­svar­lig for, at Is­la­misk Stat over­ho­ve­det er op­stå­et . Imens har de­bat­tø­rer som Lis­beth Zor­nig Andersen, Sti­ne Bos­se, Knud Ro­mer, Jon Step­hen­sen og li­ge­sin­de­de væ­ret tav­se. De kom først på ba­nen i Rød­by. Ind­til da var den sy­ri­ske be­folk­nings li­del­ser usyn­li­ge for dem. I fi re et halvt år. NU HAR VI ka­ta­stro­fen: Mil­li­o­ner af men­ne­sker på fl ugt. Man­ge af dem når frem til Eu­ro­pa – oft e med fal­ske pa­pi­rer – end­nu fl ere stran­der i fl ygt­nin­ge­lej­re i nær­om­rå­der­ne, der bedst kan be­teg­nes som hul­ler i jor­den. Jeg har spurgt Sti­ne Bos­se, hvad hun me­ner, at vi skal stille op med de ot­te mil­li­o­ner in­ter­nt for­drev­ne. Hen­des svar var en aft ale om for­de­ling i EU- re­gi.

Men EU er kun nå­et frem til at for­de­le 120.000 men­ne­sker . Hvad med de 13- 14 mil­li­o­ner an­dre? Skal vi ind­fø­re fl yfor­bud­szo­ner og hu­ma­ni­tæ­re zo­ner? Det vil de ik­ke sva­re på. Det er me­get nem­me­re at for­hol­de sig til Rød­by. Lis­beth Zor­nigs fl ygt­nin­ge­fa­mi­lie har be­talt men­ne­skes­mug­le­re en for­mue for at nå til Rød­by – ik­ke un­der 150.000 kr. er det sæd­van­lig­vis. Kan fa­mi­li­en så ik­ke og­så be­ta­le for en tog­bil­let til Mal­mø? Na­tur­lig­vis. Men det vil­le øde­læg­ge Zor­nigs stunt som fol­ke­helt.

Jeg bli­ver oft e skudt i sko­e­ne, at jeg bru­ger min sy­ri­ske bag­grund i de­bat­ten. Men jeg er først og frem­mest dan­sker, mi­ne børn er dan­ske, og min loy­a­li­tet lig­ger i Dan­mark. Selv­føl­ge­lig bru­ger jeg min bag­grund til at sæt­te det, der sker dér, i per­spek­tiv.

et gør Lis­beth Zor­nig og­så med sin bag­grund. Men jeg vil­le da al­drig bru­ge som ar­gu­ment i en de­bat, at Lis­beth Zor­nig har en be­stemt hold­ning, for­di hun kom­mer fra en mis­brugs­fa­mi­lie på Lol­land. Men når det gæl­der ind­van­drer­bag­grund plus fl ygt­nin­ge­de­bat, så skal jeg og man­ge an­dre de­bat­tø­rer me­re el­ler min­dre skam­me os, for­di vi ik­ke ud­fyl­der den ’ ind­van­drer- ska­be­lon’, Lis­bet Zor­nig har sat op. Hvor­for har Rusland så stor suc­ces med sin uden­rigs­po­li­tik? EF­TER DEN BUR­DE jeg støt­te hen­des il­le­ga­le hjælp til fl ygt­nin­ge – på grund af min et­ni­ske bag­grund. Men hvor­for er min bag­grund over­ho­ve­det in­ter­es­sant i for­hold til de ting, jeg me­ner? Zor­nig bru­ger ra­ci­stisk ar­gu­men­ta­tion over for mig. Der­for er Lis­beth Zor­nig Andersen ra­cist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.