Sy­nes du, at Løk­ke før­te væl­ger­ne bag ly­set, da han un­der valg­kam­pen lo­ve­de stop for fl ygt­nin­ge?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.28 IN­TER­NA­TIO­NA­LE REG­LER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.31 DET ER TYS­KLANDS SKYLD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.42 DE TA­GER FU­SEN PÅ OS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.52

Nej, vir­ke­lig­he­den har æn­dret sig

Ja, han luk­ke­de øj­ne­ne for fakta

5.602 stem­mer på bt. dk

PO­LI­TI­KE­RE LY­VER

Jør­gen Lind­skou Carlsen

Det kan da ik­ke kom­me bag på no­gen – det sam­me gjor­de Thor­ning. I dag er po­li­ti­ker­nes for­nem­ste job at va­re­ta­ge eg­ne in­ter­es­ser, fyl­de be­folk­nin­gen med løgn og slip­pe af sted med det. Når de så bli­ver ta­get i de­res løgn og svin­del, har de EU at fal­de tilbage på. Der skal ryd­des op i det fol­ke­ting, nye par­ti­er og an­dre po­li­ti­ke­re skal til.

Ter­ry Wi­borg

Løft ebrud mig her og løft ebrud mig der. Op­før jer or­dent­ligt. Det var og­så sket med en rød re­ge­ring, for uan­set hvad så for­plig­ter gæl­den­de in­ter­na­tio­na­le reg­ler Dan­mark til at ta­ge imod fl ygt­nin­ge.

Sus­si Wet­ter­ste­in Ni­el­sen

Jeg fø­ler mig ik­ke snydt. In­gen kun­ne for­ud­se, at Mer­kel luk­ke­de op for slu­ser­ne, og at til­strøm­nin­gen vok­se­de ek­stra­or­di­nært. Det vil­le og­så væ­re sket med en hvil­ken som helst an­den stats­le­der.

Tom­my Knud­sen

Ord og hand­ling hæn­ger jo slet ik­ke sam­men. Kan dan­sker­ne ik­ke se, at de ta­ger fu­sen på os?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.