Ny re­gions­rå­ds­for­mand: Det skal un­der­sø­ges

BT - - NYHEDER -

Ef­ter BTs af­slø­ring af, at re­gio­nen har for­søgt at skju­le Carl Holsts ud­gif­ter til en ek­stern ta­leskri­ver, vil der nu bli­ve iværk­sat en ek­stern un­der­sø­gel­se. Det for­tæl­ler den nu­væ­ren­de re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­h­se ( V), da BT fan­ger hen­de umid­del­bart ef­ter, at hun har ori­en­te­ret re­gions­rå­ds­med­lem­mer­ne om sa­gen.

» Vi har ik­ke umid­del­bart kun­net fin­de et for­nuf­tigt svar på det, og der­for har jeg sagt, at det er man sim­pelt­hen nødt til at un­der­sø­ge nær­me­re. Der­for vil jeg ha­ve un­der­søgt, om vi har over­holdt god for­valt­nings­skik. Og det skal væ­re ek­ster­nt, for­di det ik­ke er no­gen god idé at un­der­sø­ge sig selv, « si­ger Step­ha­nie Lo­h­se.

Skal føl­ge reg­ler­ne

» Helt grund­læg­gen­de skal vi føl­ge reg­ler og god for­valt­nings­skik, og det in­de­bæ­rer for­ment­lig ik­ke, at man for­sø­ger at ano­ny­mi­se­re el­ler æn­dre en reg­ning. Og det er næp­pe en se­kre­tær, der har truf­fet den be­slut­ning, men jeg vil ik­ke dra­ge kon­klu­sio­ner, før sa­gen er un­der­søgt or­dent­ligt, « si­ger Step­ha­nie Lo­h­se, der næv­ner Kam­me­rad­vo­ka­ten som en mu­lig ek­stern un­der­sø­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.