To de­bat­tø­rer næg­tet ad­gang

Flem­m­ing Ro­se og Lars Hedegaard ude­luk­ket fra Kø­ben­hav­ner- re­stau­rant

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

IN­GEN AD­GANG

Jyl­lands- Po­stens kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se, der i sin tid stod bag tryk­nin­gen af Muham­med­teg­nin­ger­ne, og den om­strid­te hi­sto­ri­ker Lars Hedegaard, der blev for­søgt myr­det i 2013, er ik­ke vel­kom­ne på Re­stau­rant Fi­at på Kgs. Nytorv i København.

År­sag: De­res PET- vag­ter vil­le spre­de ut­ryg­hed blandt re­stau­ran­tens gæ­ster.

Det med­del­te re­stau­ran­tens ejer gen­nem sin re­stau­rant­chef Pa­tri­cia Go­mes, da den ita­li­en­ske re­stau­rant på Kgs. Nytorv i København fandt ud af, at der var ta­le om de to kon­tro­ver­si­el­le dan­ske de­bat­tø­rer.

Ro­se og Hedegaard hav­de el­lers set frem til en ud­søgt ita­li­ensk mid­dag på Fi­at sam­men med 38 an­dre ånds­fæl­ler, der ef­ter pla­nen skul­le ha­ve lingu­i­ni, ager­hø­ne og ka­ra­mel pan­na cot­ta med til­hø­ren­de vin­me­nu, ef­ter de hav­de del­ta­get i en kon­fe­ren­ce om Muham­med- teg­nin­ger­ne i landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg.

Re­stau­rant­be­sø­get var plan­lagt af Aia Fog, der er med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti og næst­for­mand i Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet.

Alt var på plads til den hyg­ge­li­ge mid­dag på Fi­at, der iføl­ge re­stau­ran­ten selv er en for­kor­tel­se for en ita­li­ensk to­ta­l­op­le­vel­se. Men det blev der ik­ke me­get af for Hedegaard, Ro­se samt de­res nor­di­ske gæ­ster, der og­så in­klu­de­re­de fol­ke­tings­med­lem Katrine Win­kel Holm ( DF):

» De to bur­de jo få lov til at spi­se gra­tis. Det er me­get mo­di­ge men­ne­sker, der kæm­per for vo­res yt­rings­fri­hed, og så får de i ste­det at vi­de, at de er en slags pe­st­be­fæng­te men­ne­sker, der smit­ter al­le an­dre. Og der­for vil man ik­ke ha­ve dem i re­stau­ran­ten. Det er jo gro­tesk, « si­ger Katrine Win­kel Holm med hen­vis­ning til be­grun­del­sen som Aia Fog fik i en mail, hvor der blandt an­det står:

» Vi øn­sker ik­ke et ud­tryk i vo­res for­ret­ning med så­dan et sik­ker­heds­op­bud, da det kan ska­be ut­ryg­hed hos vo­res øv­ri­ge gæ­ster, der fær­des i vo­res luk­ke­de kæl­der... Uag­tet den vur­de­ring, som PET måt­te ha­ve fo­re­ta­get el­ler vil fo­re­ta­ge, kan vi ik­ke ta­ge den ut­ryg­hed på vo­res kap­pe, « skri­ver Jon Rex Lau­gen fra Re­stau­rant Fi­at.

PET- vag­ter

Hos Re­stau­rant Fi­at af­vi­ser øko­no­mi­di­rek­tør Las­se Sø­ren­sen ka­te­go­risk, at af­vis­nin­gen hand­ler om an­det end ut­ryg­hed og sik­ker­hed:

» Vi har in­tet mod de men­ne­sker, der kom­mer. På in­gen må­de. Men min­dre end 48 ti­mer før æn­drer ar­ran­ge­men­tet fuld­stæn­dig ka­rak­ter. Vi får at vi­de, at der kom­mer PETvag­ter med nog­le gæ­ster. Og vi ane­de ik­ke, om der skul­le stå be­tjen­te med skar­plad­te ma­skin­pi­sto­ler uden­for vo­res re­stau­rant.

Først får vi at vi­de, at der kom­mer 20 gæ­ster, så 30 og så til sidst 40 plus fi­re PET- vag­ter. Det var lidt som om, de hav­de ma­ske­ret pro­blem­stil­lin­gen, og vi føl­te os på gyngende grund sik­ker­heds­mæs­sigt. Vi kun­ne ik­ke over­skue at ta­ge stil­ling til et ar­ran­ge­ment, der vir­ke­de ut­rygt for vo­res an­dre gæ­ster og per­so­na­let. Så vi tak­ke­de pænt nej.

Men kan du for­stå, at man kan få mi­stan­ken, at I bø­jer jer for mi­li­tan­te is­la­mi­ster?

» Jeg var ik­ke i tvivl om, at man vil­le fin­de det ar­gu­ment frem og dre­je sa­gen den vej. Men jeg kan for­sik­re dig om, at det in­tet har at gø­re med folks po­li­ti­ske over­be­vis­ning. Vi står net­op for, at der skal væ­re plads til al­le på vo­res re­stau­ran­ter, « si­ger Las­se Sø­ren­sen fra Re­stau­rant Fi­at.

José Mourin­ho er en mand un­der et vold­somt pres in­den af­te­nens Champions League- op­gør mod Po­r­to. Chel­sea- ma­na­ge­ren har kun hen­tet ot­te po­int i de syv før­ste Pre­mi­er League- kam­pe, og det er den vær­ste start, si­den Ro­man Abram­ovich tog si­ne olie­mil­li­ar­der med til Lon­don.

Og imens me­di­e­man­den Mourin­ho for­sø­ger at fjer­ne fo­kus ved kon­stant at stik­ke til Ar­se­nal- ma­na­ger Arsé­ne Wen­ger, til­træk­ker ma­na­ge­ren Mourin­ho sig stor op­mærk­som­hed ved at ha­ve skrot­tet klub­man­den, di­ri­gen­ten og den helt igen­nem blå­hjer­te­de kap­ta­jn Jo­hn Ter­ry.

Jo­hn Ter­ry blev i sid­ste sæ­son hyl­det som en af de stær­ke­ste for­sva­re­re i Pre­mi­er League og lun­gen hos mester­hol­det. Men da Chel­sea var bag­ud 0- 1 mod Man­che­ster Ci­ty i sæ­so­nens an­den kamp, blev Jo­hn Ter­ry flå­et ud i pau­sen. Det var før­ste gang no­gen­sin­de, at Mourin­ho skif­te­de Ter­ry ud, og ef­ter an­fø­re­ren fik rødt kort i den næ­ste kamp, har han set Chel­seas vig­ti­ge kam­pe fra si­de­linj­en.

Det er ik­ke før­ste gang, Mourin­ho er iskold i sin hol­d­ud­væl­gel­se. Po­rtu­gi­se­ren kan jo pas­sen­de gi­ve hånd til Iker Casillas i af­te­nens op­gør på Está­dio do Drã­gao og bli­ve min­det om, da han send­te må­l­man­den på sam­me tur i Re­al Madrid.

Så­dan er der fle­re hi­sto­ri­er om klub­mænd, kap­ta­j­ner og pu­bli­kum­synd­lin­ge, der er ble­vet fros­set ude af træ­ne­re og har få­et sm­ud­set ef­ter­mæg­let til. I Dan­mark er det bed­ste ek­sem­pel Per Ni­el­sen, der var kendt som Mr. Brøndby. An­fø­rer­bin­det kun­ne de ha­ve ma­let på hans trø­je med num­mer fi­re på ryg­gen, men i slut­nin­gen af kar­ri­e­ren fik han sam­me be­hand­ling, som Jo­hn Ter­ry op­le­ver li­ge nu. Han var ik­ke læn­ge­re god nok. Han blev sat på bæn­ken.

» Jeg tror ik­ke, det har væ­ret let for Mourin­ho. Og jeg tror hel­ler ik­ke, det var let for Tom Køh­lert i Brøndby. Det er en svær ting. Det er en spil­ler, som har spil­let fle­re hund­re­de kam­pe, og som er me­get respek­te­ret af klub­ben og fan­se­ne. Men hvis Mourin­ho ik­ke me­ner, at Ter­ry er den bed­ste, er det så­dan, det er, « si­ger Per Ni­el­sen og for­kla­rer fø­lel­sen af at bli­ve skå­ret fra ef­ter at ha­ve væ­ret klub­bens vig­tig­ste mand i ad­skil­li­ge år.

» Det var ik­ke sjovt. Jeg men­te jo sta­dig, at jeg godt kun­ne væ­re med på hø­je­ste ni­veau. Jeg var Brønd­by­mand, og hvis jeg skul­le væ­re med på hø­je­ste ni­veau, skul­le det og­så væ­re i Brøndby. Der var nog­le, som iføl­ge træ­ne­ren var kom­met lidt for­an mig i kø­en. Det var ik­ke rart, når jeg selv føl­te, jeg godt kun­ne væ­re med. Men det var en træ­ner­be­slut­ning, og de har jo ret. «

Ska­ber po­le­mik

Per Ni­el­sen fik be­ske­den af Tom Køh­lert om, at det var ved at væ­re tid til et skif­te. José Mourin­ho har gjort det på en lidt an­den må­de i Chel­sea.

» Jo­hn Ter­ry har ik­ke brug for, at jeg ta­ler med ham, for han ved, hvad jeg fø­ler og tæn­ker. Han ken­der vo­res for­hold, og han ved, at han er min mand. Han ved, at hvis jeg skal væl­ge en ud af 25 til at væ­re min mand, er han den før­ste, « har Chel­se­a­træ­ne­ren sagt om de­gra­de­rin­gen.

En de­gra­de­ring, der ba­re er med til at ska­be me­re rø­re om Mourin­ho i en tid, hvor han nok helst så, at der var ro på til at få re­sul­ta­ter­ne på plads. Champions League- sæ­so­nen blev skudt fint og nemt i gang med en 4- 0- sejr over Mac­ca­bi Tel Aviv i før­ste kamp, men der er brug for end­nu en suc­ces­op­le­vel­se i af­ten på Mourin­hos tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne, hvis po­rtu­gi­se­ren fort­sat skal lyk­kes med at hol­de Abram­ovich væk.

» Det ska­ber me­re po­le­mik uden for klub­ben, end det gjor­de in­de i klub­ben. Vi hånd­te­re­de det fint in­ter­nt, men der kom­mer en mas­se spørgs­mål ude­fra, for­di det ik­ke er al­le, der ved, hvad der fo­re­går, « si­ger Per Ni­el­sen om det sig­nal, der er i at skrot­te sin an­fø­rer.

Og Jo­hn Ter­ry er iføl­ge The Te­le­graph hel­ler ik­ke pro­ble­met, når det kom­mer til si­tu­a­tio­nen i Chel­sea. Ter­ry har iføl­ge avi­sen så stor respekt for Mourin­ho, at han ik­ke øn­sker at ska­be pro­ble­mer for ma­na­ge­ren. Men der skal næp­pe man­ge fle­re dår­li­ge resultater til, før til­hæn­ger­ne kræ­ver man­den med det stør­ste Chel­sea- hjer­te på ba­nen. Men det er ik­ke sik­kert, at det bli­ver i af­ten.

» Jeg træf­fer be­slut­nin­ger­ne. Om han spil­ler tirs­dag af­ten? Det ved jeg ik­ke. Jo­hn er nødt til at op­fø­re sig som den an­fø­rer, han er, og ven­te på den be­slut­ning, som han øn­sker, « si­ger José Mourin­ho.

Det er en svær ting. Det er en spil­ler, som har spil­let fle­re hund­re­de kam­pe, og som er me­get respek­te­ret af klub­ben og fan­se­ne

Per Ni­el­sen

Flem­m­ing Ro­se og Lars Hedegaard vil­le ska­be ut­ryg­hed på den vel­renom­me­re­de Re­stau­rant Fi­at, men­te eje­ren, da de to is­lam­kri­ti­ke­re skul­le spi­se mid­dag med fi­re PET- livvag­ter og 38 sym­pa­ti­sø­rer.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Fo­to: AFP

nemt at de­gra­de­re en kluble­gen­de, der har samt­li­ge fans i ryg­gen. Her er ek­semp­ler på go­de og dår­li­ge må­der at pen­sio­ne­re en klub­mand.

at man i Ro­mas om­klæd­nings­rum jo­ke­de med, at turist­bus­ser­ne i den smuk­ke by hav­de til­fø­jet Tot­tis hus på ru­ten sam­men med Co­los­se­um. Tot­ti er stør­re end al­le i Ro­ma, og for ba­re en uge si­den score­de han sit 300. mål for klub­ben. Han spil­ler ik­ke hver gang læn­ge­re, men respek­ten har han al­drig mi­stet fra træ­ne­re el­ler med­spil­le­re. Net­op for­di Tot­ti al­drig er off ent­ligt slag­tet af en træ­ner, der har øn­sket at fremtvin­ge sig falsk respekt.

Uni­ted- as­si­stent holdt sig gå­en­de med yoga, for­lød det, da de 40- åri­ge ben sta­dig løb rundt i Pre­mi­er League på 23. år. At Gig­gs kun­ne slut­te sin kar­ri­e­re så gam­mel i så stor en klub skyld­tes i sær­de­les­hed Sir Alex Fer­gu­son, der in­si­ste­re­de på at bru­ge sin wa­li­si­ske ve­te­ran i de stør­ste kam­pe li­ge til det sid­ste. Han spil­le­de ik­ke hver gang, men i sin nye po­si­tion cen­tralt på ba­nen, der skul­le skju­le den eft er­hån­den mang­len­de hur­tig­hed, kun­ne Gig­gs med al sin er­fa­ring sta­dig sty re kam­pe­ne.

reg­net med, at Ste­ven Ger­rard skul­le slut­te sin fod­bold­kar­ri­e­re i Liverpool. Og­så man­den selv. Men Bren­dan Rod­gers så det an­der­le­des. Liverpool- ma­na­ge­ren kun­ne ik­ke for al­vor bru­ge Ger­rard, som dog sta­dig hav­de så stor en stjerne blandt klub­bens fans, at de fl este nok hel­le­re hav­de set nak­ken af Rod­gers end Ger­rard. Men Ger­rard fi k ik­ke til­budt kon­trakt­for­læn­gel­se tids nok til at fø­le sig øn­sket i klub­ben, og så kun­ne han ta­ge en tå­re­væ­det af­sked i maj 2015.

i klub­ben, si­den han var ni år gam­mel, få­et de­but på første­hol­det som 17- årig, men Iker Casillas fi k fra­ta­get drøm­men om at slut­te i hjer­te­klub­ben af José Mourin­ho. Po­rtu­gi­se­ren så ik­ke ly­set i Casillas og smed ham på bæn­ken. En mand med 725 kam­pe og tro­fæ­er fra al­le de store tur­ne­rin­ger var ik­ke læn­ge­re god nok. Det men­te den næ­ste træ­ner, Car­lo An­ce­lot­ti, hel­ler ik­ke, og da de tid­li­ge­re så ven­li­ge fans og­så be­gynd­te at buhe ad Casillas var der in­gen vej tilbage. Han måt­te væk og kom det med tu­ren til Po­r­to.

en rolle i fl ere af hi­sto­ri­er­ne om spil­le­res far­vel til hjer­te­klub­ben. Frank Lampard var Mourin­hos mand i man­ge år, hvor han score­de det ene mål eft er det an­det via mod­stan­der­nes af­ret­nin­ger og sin se­ne an­komst i fel­tet. Lampards far­vel i Chel­sea var ud­ra­ma­tisk i be­gyn­del­sen. Han vil­le prø­ve no­get an­det, og Mourin­ho kald­te ham en af si­ne bed­ste spil­le­re no­gen­sin­de. Men da Frank Lampard skrev un­der med New York Ci­ty og si­den skift ede tilbage til de­res mo­der­klub, Man­che­ster Ci­ty , blev det mær­ke­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.