’’

BT - - NYHEDER -

Han har væ­ret så pres­set, at Rusland var ban­ge for, at den sy­ri­ske stat vil­le kol­lap­se. Hvis det ske­te, vil­le den rus­si­ske ind­fly­del­se i Mel­le­mø­sten kol­lap­se sam­ti­dig Hel­le Malmvig, se­ni­o­r­for­sker ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na

tio­na­le Stu­di­er ( DI­IS)

IS, der kæm­per for et is­la­misk ka­li­fat i Mel­le­mø­sten og er ud­sprun­get af al- Qa­e­da i Irak, bli­ver i dag be­trag­tet som et end­nu stør­re on­de end As­sad - blandt an­det på grund af si­ne ra­bi­a­te sha­ria- reg­ler med ste­ning og of­fent­li­ge hals­hug­nin­ger.

Et on­de, der må­ske kan få Rusland, USA og Eu­ro­pa til at ar­bej­de for det sam­me mål: Ned­kæm­pel­sen af IS, mens Bas­har al- As­sad får lov til at be­hol­de mag­ten lidt end­nu.

» Nu har man så få­et en fæl­les fjen­de i form af IS. Den dags­or­den er Rusland rig­tig go­de til at ud­nyt­te. Sam­ti­dig gør flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, at de eu­ro­pæ­i­ske le­de­re nu og­så er klar til at for­hand­le med As­sad, « si­ger Hel­le Malmvig.

Det er blandt an­det det, som ver­dens le­de­re mø­des om hos FN i New York. Bå­de hvor­dan man slip­per af med IS - og se­ne­re, må­ske, med Bas­har al- As­sad. PUTIN OG AS­SAD Nu er Putin plud­se­lig ham, al­le vil ta­le med. Har støt­tet Bas­har al- As­sad, si­den bor­ger­kri­gen brød ud i 2011, for­di Sy­ri­en var Ruslands ene­ste al­li­e­re­de i Mel­le­mø­sten, men er nu gå­et mas­sivt ind med bl. a. kamp­fly for­di man fryg­te­de, at As­sad var ved at ta­be. Ar­gu­men­tet er, at IS er den fæl­les fjen­de, der skal be­kæm­pes, og As­sad kan så even­tu­elt se­ne­re bli­ve sat fra mag­ten. Det har gi­vet Putin mu­lig­hed for at kom­me tilbage til bor­det ef­ter en pe­ri­o­de ude i kul­den ( Krim, Ukrai­ne, red.). Han er vil­lig til at bru­ge magt - i mod­sæt­ning til blandt an­dre USA - hvil­ket kan sæt­te skub i kri­gen mod IS. OBA­MA OG AS­SAD Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent har ik­ke lyst til at ho­no­re­re rus­ser­ne for de­res po­li­tik. Selv om han må­ske et langt styk­ke hen ad vej­en er enig med Putin - IS er fjen­den, der skal ned­kæm­pes. Bag­ef­ter, når IS er be­sej­ret, kan man ta­ge sig af As­sad. Den store ube­kend­te i det­te ky­ni­ske spil er imid­ler­tid, om Oba­ma tør sto­le på Putin? Hvis man går med til at la­de As­sad be­hol­de mag­ten i den­ne fa­se, hvil­ken ga­ran­ti er der så for, at Rusland se­ne­re vil gå vi­de­re til næ­ste fa­se og fjer­ne As­sad fra præ­si­dent­po­sten. Oba­ma har hidtil støt­tet op­rø­re­re, der kæm­per mod IS, med træ­ning og vå­ben, men uden stor suc­ces.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.