BÅND

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 29. SEP­TEM­BER 2015 EU­RO­PA OG AS­SAD Enor­me flygt­nin­ge­strøm­me fra Sy­ri­en, hvor store de­le af lan­dets be­folk­ning er på flugt fra bå­de As­sad, IS og kri­gens ræds­ler, van­drer op gen­nem Eu­ro­pa. De man­ge flygt­nin­ge har sat de eu­ro­pæ­i­ske le­de­re un­der pres. Hvor man før ka­te­go­risk næg­te­de at for­hand­le med Bas­har al- As­sad, har bå­de Tys­kland og Stor­bri­tan­ni­en nu blødt op. I er­ken­del­se af, at hvis man skal stop­pe flygt­nin­ge­strøm­me­ne, skal man stop­pe bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en. Og her kan en løs­ning væ­re at to­le­re­re As­sad, mens krig bli­ver til fred. Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) kal­der det et ’ gen­nem­brud’, hvis Putin går med til en per­ma­nent løs­ning uden As­sad.

Al­le­re­de i 2012 blev der de­mon­stre­ret mod al­li­an­cen mel­lem Rusland og Sy­ri­en - en al­li­an­ce, som nu be­ty­der, at Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Putin går ak­tivt ind på slag­mar­ken for at hjæl­pe Bas­har al- As­sad. Fo­to: Ti­mo­t­hy A. Clary

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.