Na­sa har fun­det tegn på fly­den­de vand på Mars

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk

MARS

Na­sa har fun­det tegn på fly­den­de vand på vo­res na­bo­pla­net Mars. Det for­tal­te Na­sa på et stort an­lagt pres­se­mø­de i går.

Et stu­die ud­ført af Na­sa og Ge­or­gia Tech uni­ver­si­te­tet vi­ser de ’ hidtil stær­ke­ste be­vi­ser’ på, at vand i en ek­stremt salt ud­ga­ve fly­der på Mars, når pla­ne­ten var­mes op af So­len.

Der er ik­ke fun­det liv på den rø­de pla­net, men no­get der min­der om det næst­bed­ste, nem­lig vand. Det be­ret­te­de Na­sa på et pres­se­mø­de i af­tes.

Ik­ke blot når det kom­mer til mu­lig­he­den for liv på Mars, men og­så for frem­ti­di­ge be­søg af os men­ne­sker er vand på Mars helt af­gø­ren­de. Og der­for er der ta­le om en kæm­pe nyhed fra Na­sa.

» Vand er nød­ven­digt for liv, som vi ken­der det, « skri­ver for­sker­ne i rap­por­ten.

På bil­le­det øverst i den­ne ar­ti­kel kan du se nog­le stri­ber, der lø­ber på Mars fra for­år til ef­ter­år. Og det er i dis­se stri­ber, at for­sker­ne har fun­det be­vi­ser på det stærkt salt­hol­di­ge fly­den­de vand på Mars.

På pres­se­kon­fe­ren­cen for­tal­te Na­sa, at det er dis­se stri­ber, som be­gyn­der at vok­se frem på den del af Mars, hvor det er for­år på pla­ne­ten, som bli­ver stør­re i lø­bet af som­me­ren, og som så for­svin­der igen, når det er ef­ter­år på Mars, som er for­sker­nes ’ stær­ke be­vi­ser’ på fly­den­de vand. tem­pe­ra­tur til, at den salt­hol­di­ge is kan bli­ve fly­den­de.

Ha­vet for­dam­pe­de

Igen­nem fle­re år har for­sker­ne fulgt dis­se stri­ber og få­et ta­get ek­stremt skar­pe billeder af dem. Og nu har de få­et stær­ke be­vi­ser på, at det rent fak­tisk er vand, som ska­ber dis­se stri­ber.

Det er sket ved hjælp af en sa­tel­lit, som Na­sa har rundt om Mars, der må­ler de for­skel­li­ge bøl­ge­læng­der på stof. Og her har man fun­det be­vi­ser­ne på det me­get salt­hol­di­ge vand på vo­res na­bo­pla­net.

For mil­li­o­ner af år si­den me­ner for­ske­re, at Mars hav­det et stort hav, som for­dam­pe­de. Men nu me­ner de, at van­det fak­tisk ik­ke for­svandt alt sam­men i form af for­damp­ning. en del af det sank i ste­det i Mars- jor­den. Og det er det, som man for­ment­lig nu har fun­det be­vi­ser på.

Fun­det af vand be­ty­der, iføl­ge fle­re af for­sker­ne fra Na­sa, at det kan bli­ve nem­me­re for kom­men­de be­man­de­de mis­sio­ner. Spe­ci­elt hvis van­det er li­ge ved over­fla­den.

» At vi har fun­det vand, be­ty­der, at pla­ne­ten for­ment­lig er me­re og let­te­re be­bo­e­lig for os men­ne­sker, når vi en­gang i frem­ti­den for­ment­lig skal be­sø­ge Mars. Men vi skal nu un­der­sø­ge vi­de­re, hvor­vidt det kan hjæl­pe os i frem­ti­den, « lød det.

Her er stri­ber­ne, hvor for­sker­ne si­ger, at der til ti­der er fly­den­de vand på Mars. Fo­to: Na­sa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.