Ta­le­ban erobrer stor­by

BT - - NYHEDER -

AF­G­HA­NI­STAN

Ta­le­ban fik i går fuld kon­trol over den nord­af­g­han­ske by Kun­duz, som den is­la­mi­sti­ske be­væ­gel­se har kæm­pet in­dædt for at ero­bre man­da­gen igen­nem.

En tals­mand for det af­g­han­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um be­kræf­ter, at Kun­duz er fal­det, hvil­ket be­teg­nes som et af de vær­ste an­greb på en stør­re by i Af­g­ha­ni­stan i de 14 år, lan­det har væ­ret præ­get af krig. Mandag ind­led­te hund­red­vis af Ta­le­ban- kri­ge­re et storm­løb mod Kun­duz og an­greb by­en på tre fron­ter. Se­ne­re ind­t­og ta­le­ba­ner­ne et fængsel i by­en og løslod fle­re hund­re­de is­la­mi­sti­ske kri­ge­re.

Den se­ne­ste mel­ding er, at gu­ver­nør­byg­nin­gen er ble­vet ind­ta­get, og det er det, som har få­et Ta­le­ban til at er­klæ­re den fem­te­stør­ste by i Af­g­ha­ni­stan for ero­bret.

Før­hen var Af­g­ha­ni­stans nord­li­ge re­gion en af de mest ro­li­ge i lan­det, men gen­nem de se­ne­ste år er kam­pe ble­vet me­re al­min­de­li­ge. Ta­le­ban har i år op­trap­pet en som­merof­fen­siv, som har ko­stet man­ge men­ne­ske­liv i det uro­p­la­ge­de land.

Ta­le­ban kæm­per for at ge­ne­tab­le­re det is­la­misk- fun­da­men­ta­li­sti­ske sty­re, som var ved mag­ten i Af­g­ha­ni­stan for­ud for den USA- le­de­de in­va­sion i 2001. BNB

Af­g­han­ske sol­da­ter et sted i Kun­duz, in­den Ta­le­ban ero­bre­de by­en, der er den fem­te­stør­ste i lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.