’’

BT - - NYHEDER - Al­fred McEwen

At vi har fun­det vand, be­ty­der, at pla­ne­ten for­ment­lig er me­re og let­te­re be­bo­e­lig for os men­ne­sker, når vi en­gang skal be­sø­ge Mars

» Stri­ber­ne er me­get af­hæn­gi­ge af tem­pe­ra­tur. Og vi kun­ne se, at når tem­pe­ra­tu­ren steg, så vok­se­de stri­ber­ne og­så. Og vi be­gynd­te at se et møn­ster. Når det var varmt, så vok­se­de de. Og hvis tem­pe­ra­tu­ren faldt, så blev stri­ber­ne min­dre, « for­kla­rer Al­fred McEwen, en af ho­ved­for­sker­ne på forsk­ning­pro­jek­tet , på pres­se­kon­fe­ren­cen.

Nor­malt er Mars et ek­stremt koldt sted. Men når So­lens strå­ler ram­mer den rø­de pla­net, så kan over­fla­den få en til­stræk­ke­lig høj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.