Postvirus an­gri­ber mail

BT - - NYHEDER - Tho­mas Bre­in­strup BNB

CRYPTOLOCKER 2

En sær­de­les ond­s­in­det com­pu­ter­virus, som ud­gi­ver sig for at kom­me fra po­st­væ­se­net, spre­der sig i Dan­mark og ko­der fi ler, så man ik­ke læn­ge­re har ad­gang til dem.

I sid­ste uge er ad­skil­li­ge dan­ske virk­som­he­der ble­vet an­gre­bet af Cryptolocker 2- virus­sen, som an­kom­mer med det elek­tro­ni­ske po­st­bud i en mail, der fo­re­gi­ver at væ­re fra PostNord. Klik­ker man på et link i be­ske­den, bli­ver virus­sen in­stal­le­ret og går i gang med at kryp­te­re - alt­så ko­de - vig­ti­ge fi ler på ens com­pu­ter, så de der­eft er er låst og kun vil kun­ne lå­ses op igen, hvis man be­ta­ler lø­se­pen­ge for at få det rig­ti­ge ko­de­ord.

Cryptolocker 2 går sam­ti­dig i gang med at an­gri­be net­værks­drev, som com­pu­te­ren er koblet til, og der­med spre­des den til an­dre de­le af virk­som­he­den.

Post­Dan­mark ad­va­rer al­le­re­de på sin forside på www. post­dan­mark. dk mod fup­be­ske­den, der er ble­vet meldt til po­li­ti­et. I em­ne­fel­tet står på fejl­ag­tigt dansk » Du har ufor­lø­ste pak­ken « og i sel­ve be­ske­den » Vi har mod­ta­get din pak­ke CT557943403DK på 2015/ 09/ 15. Couri­er var ude af stand til at le­ve­re den­ne pak­ke til dig. «

Og­så pri­vat­per­so­ner kan bli­ve ramt og skal der­for til­sva­ren­de pas­se på og slet­te be­ske­den uden at klik­ke på lin­ket i den.

Post­Dan­mark har po­li­ti­an­meldt virus, som fo­re­gi­ver at kom­me fra po­st­væ­se­net, men som lå­ser folks fi­ler og kræ­ver lø­se­pen­ge. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.