Smil - vi er på

Boom i salg af sel­fie- stæn­ger til turi­ster­ne om som­me­ren

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

I ’ gam­le da­ge’ kun­ne man al­tid ken­de en turist på den blom­stre­de skjor­te og ka­me­ra­et, der hang på ma­ven. Så­dan er det ik­ke me­re. For i dag ken­des en ’ rig­tig’ turist på sin sel­fie- stang. Og den bli­ver uhæm­met ta­get frem og brugt - uan­set hvor turi­sten be­fin­der sig.

I København har den lil­le havfrue al­tid få­et turi­ster­ne til at stim­le sam­men. Og man­gen en turist har ta­get den fa­re­ful­de færd ud på de store og vå­de sten i van­det, som den lil­le sta­tue hvi­ler på for at bli­ve fore­vi­get med Dan­marks na­tio­nal­sym­bol. Men ef­ter sel­fie- stæn­ger­ne er kom­met til, er den fa­re­ful­de færd for­s­vun­det. Nu hi­ver man ba­re sel­fie stan­gen frem, sæt­ter smartp­ho­nen fast for en­den, og med et en­kelt klik har man et bil­le­de af sig selv med havfru­en som bag­grund.

Men man­ge turi­ster val­far­ter og­så til Ama­li­en­borg for at ta­ge sel­fies med sig selv i for­grun­den og et af palæ­er­ne i bag­grun­den - som ek­sem­pel­vis He­esub Yoon fra Korea. BT mød­te ham, mens han var i færd med at fo­to­gra­fe­re sig selv med kron­prin­s­par­rets hjem, Fre­de­rik VIII Palæ, i bag­grun­den.

» Jeg bru­ger min sel­fie-stang, for­di jeg med den kan ta­ge billeder af se­vær­dig­he­der, hvor jeg selv er med på bil­le­det, « for­tæl­ler He­esub Yoon med et stort smil til BT.

Men li­ge net­op den trend har få­et nog­le turi­ster til at ko­ge så me­get over i de­res sel­fie- iver, at store turist­ste­der som Eu­roDis­ney uden­for Pa­ris sim­pelt­hen har for­budt bru­gen af sel­fie- stæn­ger. Og det på trods af, at man knap nok kan kæm­pe sig frem for ga­de­sæl­ge­re, der fal­by­der sel­fiestæn­ger til turi­ster­ne.

Tek­no­lo­gi

Fi­lo­sof Ar­no Vi­ctor Ni­el­sen tror på, at sel­fie- tran­gen al­tid ’ har bo­et’ i os, men at den først kom­mer frem nu, hvor tek­no­lo­gi­en til­la­der os at gø­re det, uden vi skal for­styr­re an­dre men­ne­sker og be­de dem om at ta­ge bil­le­det.

» Tid­li­ge­re tog man billeder af ting el­ler be­stem­te land­ska­ber, men nu ta­ger man billeder af si­tu­a­tio­ner el­ler op­le­vel­ser. Når man selv kan ta­ge bil­le­der­ne, så be­hø­ver man ik­ke læn­ge­re at læg­ge be­slag på an­dre men­ne­skers tid. Nu kan en­hver si­tu­a­tion bli­ve til et bil­le­de, « si­ger Ar­no Vi­ctor Ni­el­sen og for­sva­rer ’ sel­fi­ster­ne’:

» Jeg tror ik­ke på, at vi ta­ger sel­fies, for­di vi skul­le væ­re ble­vet me­re sel­vi­s­ce­ne­sæt­ten­de. Jeg tror, det ale­ne kan for­kla­res på bag­grund af tek­no­lo­gi­en. «

Fer­nan­da Sau­ro­man og Hector Chi­co er fra Me­xi­co. BT mød­te dem på en af ka­nal­rund­farts­bå­de­ne, hvor Fer­na­da Sau­ro­man flit­tigt brug­te sin sel­fie- stang til at ta­ge billeder af Kø­ben­havns at­trak­tio­ner. » Jeg bru­ger sel­fie- stan­gen, for­di den gør det let at ta­ge billeder med os selv på, og hvor vi kan få byg­nin­ger, at­trak­tio­ner el­ler an­det med i bag­grun­den, « for­tal­te Fer­nan­da Sau­ro­man, der hav­de ta­get sin sel­fie- stang med hjem­me­fra. Fo­to: Si­mon Skip­per

På Ama­li­en­borg Slots­plads står den 65- åri­ge pen­sio­nist Li Yun Qi­an fra Ki­na og ta­ger billeder med sin sel­fie­stang. » Det er be­lej­ligt at bru­ge en sel­fie- stang, for­di jeg kan ta­ge billeder af mig selv og få na­tur, byg­nin­ger og lig­nen­de med i bag­grun­den. Så ja, jeg er me­get glad for min sel­fie­stang, som jeg har haft i to år, « for­tæl­ler Li Yun Qi­an. Fo­to: Si­mon Skip­per

He­esub Yoon er kon­su­lent i en virk­som­hed i Syd­korea, men er for ti­den på fe­rie i Dan­mark. Han køb­te sin sel­fie- stang hjem­me i Syd­korea, for­di han skul­le på fe­rie. En af grun­de­ne til, at He­esub Yoon især er glad for at ta­ge billeder af sig selv med sel­fie­stan­gen, er, at han kan få mas­ser af for­skel­li­ge an­sigts­ud­tryk med på bil­le­der­ne. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.