Re­ge­rin­gen ven­ter 20.000 asylan­sø­ge­re i år

Asyl­stram­nin­ger og skræm­me­kampag­ner hol­der ik­ke fl ygt­nin­ge væk

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen jvl@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

Trods asyl­stram­nin­ger og skræm­me­kampag­ner i ara­bi­ske me­di­er, for­ven­ter re­ge­rin­gen, at Dan­mark mod­ta­ger 20.000 an­søg­nin­ger om asyl i 2015. Det op­ly­ser Ud­læn­din­ge-, In­te­gra­tions- og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et i en mail til BT.

Tal­let er skre­vet ind i fi nans­lo­ven for 2016, der snart skal for­hand­les på plads i Fol­ke­tin­get.

Hvis for­vent­nin­ger­ne hol­der stik, vil det væ­re en mar­kant stig­ning si­den sid­ste år, hvor Dan­mark modt­og 14.792 asylan­sø­ge­re. I 2014 sat­te den da­væ­ren­de SR- re­ge­ring og­så for­vent­nin­ger­ne til 20.000.

I au­gust så det el­lers ud til, at an­tal­let af asylan­sø­ge­re vil­le fal­de. 1.785 søg­te asyl i au­gust, mod 2302 per­so­ner i au­gust 2014. Men om­kring 6. sep­tem­ber tog strøm­men af fl ygt­nin­ge til, og de be­røm­te billeder af fl ygt­nin­ge på mo­tor­vej­en fyld­te me­di­er­ne.

Man­ge rej­ser vi­de­re

Rigs­po­li­ti­et skøn­ner, at 16.800 fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter er kom­met til Dan­mark si­den da.

En stor del væl­ger dog at rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge og an­dre lan­de i Nor­den. Af de 800 mi­gran­ter, der dag­ligt kryd­ser græn­sen, er det kun 100, der sø­ger asyl, skøn­ner Rigs­po­li­ti­et.

Og det er om­trent li­ge så man­ge som sid­ste år. I sep­tem­ber 2014 søg­te 3.147 per­so­ner asyl - sva­ren­de til 104 om da­gen.

Der fi ndes ik­ke no­get of­fi ci­elt tal på, hvor man­ge mi­gran­ter og fl ygt­nin­ge, der rej­ste igen­nem Dan­mark i 2014, men den­gang som nu fulg­te po­li­ti­et en stra­te­gi for græn­se­kon­trol, der lå in­den for ram­mer­ne af Schen­gen- aft alen. Det be­ty­der, at po­li­ti­et højst kan udføre kon­trol i 20 tog om da­gen og højst i tre tog pr. stræk­ning.

Si­den 6. sep­tem­ber har po­li­ti­et sendt 47 mi­gran­ter tilbage til Tys­kland.

Re­ge­rin­gen reg­ner med, at 20.000 asyl­sø­ge­re vil kom­me til Dan­mark i år. Fo­to: Jens Thay­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.