44- årig an­kla­get for voldtæg­ter og mis­hand­ling

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

RETS­SAG

En 44- årig nord­jysk mand, der er til­talt for over en pe­ri­o­de på ti år at ha­ve vold­ta­get og mis­hand­let fem kvin­der, er så far­lig, at an­kla­ger Pe­ter Rask vil ha­ve ham idømt for­va­ring.

» Det er en me­get al­vor­lig sag. Retslæ­ge­rå­det vur­de­rer, at han kan væ­re til fa­re for an­dres liv, le­ge­me el­ler fri­hed, « si­ger Pe­ter Rask.

Rets­sa­gen mod 44- åri­ge MT be­gyn­der ved Ret­ten i Hjør­ring i dag. Sa­gen for­ven­tes at kom­me til at stræk­ke sig over 25 rets­da­ge, hvor der skal afh øres cir­ka 50 vid­ner.

Nord­jyl­lands Po­li­ti be­gynd­te i sep­tem­ber 2014 at eft er­for­ske nog­le over­greb mod en kvin­de, og i lø­bet af eft er­forsk­nin­gen fandt po­li­ti­et frem til fl ere kvin­der, der og­så var ble­vet mis­hand­let og vold­ta­get af MT.

Før­ste voldtægt i 2004

Han blev an­holdt den 15. ok­to­ber 2014 på sin bopæl ved Brøn­der­s­lev, og han er nu til­talt for at ha­ve vold­ta­get og mis­hand­let i alt fem kvin­der.

Den før­ste voldtægt fandt iføl­ge an­kla­ge­skrift et sted i 2004, men der gik alt­så ti år, før po­li­ti­et fi k kend­skab til over­gre­be­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.