Fik fem års fængsel for hjem­me­rø­ve­ri

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Fem år og seks må­ne­ders fængsel. Det blev straf­fen til en 36- årig færøsk mand for et hjem­me­rø­ve­ri mod Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dæ­ren Ni­els Pe­ter Lou­is- Hansen og hans hu­stru i par­rets villa på Ved­bæk Strand­vej nord for København i marts i år.

Straf­fen blev ud­må­lt ved Ret­ten i Lyng­by i går, og doms­mands­ret­ten lag­de vægt på den lange ræk­ke af be­vi­ser, der pe­ge­de på den 36- åri­ge som ger­nings­mand til det mi­nu­tiøst plan­lag­te hjem­me­rø­ve­ri.

Ger­nings­man­den hav­de al­le­re­de i som­me­ren 2014 ind­købt det sær­li­ge Ninja- tøj og til­hø­ren­de støv­ler, som blev an­vendt un­der hjem­me­rø­ve­ri­et. Un­der­sø­gel­ser af hans com­pu­ter og en ek­stern hard­disk vi­ste des­u­den, at han in­den rø­ve­ri­et hav­de brugt net­tet til grun­di­ge stu­di­er af si­ne vel­ha­ven­de of­re og pla­ce­rin­gen af de­res villa ved øre­sund­sky­sten.

Men især be­la­ste­de det den 36- åri­ge fæ­ring, at han un­der rø­ve­ri­et tvang mil­li­ar­dær­par­ret til at over­fø­re 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til hans kon­to i Nor­dea. Det var med­vir­ken­de til, at det kun tog Nord­s­jæl­lands Po­li­ti gan­ske få ti­mer at an­hol­de ham på hans bopæl i Roskil­de nat­ten ef­ter rø­ve­ri­et.

I lej­lig­he­den fandt po­li­ti­et blandt an­det no­get af det sor­te Ninja- tøj, der sta­dig var fug­tigt. Der­i­mod er den pi­stol med lyd­dæm­per, som blev brugt til at true mil­li­ar­dær­par­ret med, al­drig ble­vet fun­det.

På den 36- åri­ges com­pu­ter og den ek­ster­ne hard­disk fandt po­li­ti­et blandt an­det og­så en ko­pi af det trus­sels­brev, som mil­li­ar­dæræg­te­par­ret fik stuk­ket i hån­den, mens de lå på gul­vet i de­res stue.

Det var her på Ved­bæk Strand­vej 480, at hjem­me­rø­ve­ri­et fandt sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.