Vi sam­ler på ulov­li­ge so­u­ve­nirs

BT - - NYHEDER - Et tro­pisk ko­ral­rev. Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Bjar­ke Ør­sted

Det kan væ­re fri­sten­de at pluk­ke ko­ral­ler som so­u­ve­nir på rej­sen til Au­stra­li­en el­ler sam­le kon­ky­li­er til re­o­len der­hjem­me fra en af ver­dens fjer­ne ky­ster.

Men man skal pas­se på, for man­ge dyr og plan­ter er fak­tisk ulov­li­ge at ta­ge med hjem fra rej­ser i ud­lan­det.

Ik­ke de­sto min­dre ta­ger dan­ske­re i sti­gen­de grad de ulov­li­ge so­u­ve­nirs med hjem i kuf- fer­ten, in­for­me­rer WWF Ver­dens­na­tur­fon­den på bag­grund af tal fra Na­tursty­rel­sen. Og det er dybt be­kym­ren­de, ad­va­rer ge­ne­ral­se­kre­tær Git­te Se­e­berg.

» Der er desvær­re et sti­gen­de mar­ked for pro­duk­ter la­vet af tru­e­de dyr. WWF Ver­dens­na­tur­fon­den ar­bej­der hårdt på at stop­pe ud­vik­lin­gen. Ulov­lig jagt og en ud­bredt han­del med de­le fra sjæld­ne dyr er ved at ud­ryd­de fle­re ar­ter. Ik­ke mindst de store pat­te­dyr som ele­fan­ter, næ­se­horn og ti­gre er un­der mas­sivt pres, « si­ger hun.

WWF Ver­dens­na­tur­fon­den vil nu igang­sæt­te en kampag­ne, som skal ud­bre­de dan­sker­nes kend­skab til, hvad man må ta­ge med hjem fra fe­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.