Ma­ta­dor- by sik­rer frem­gang på Bak­ken

BT - - NYHEDER - Ni­els Ve­der­sø Øster­gaard nste@ ber­ling­s­ke. dk

Bak­ken har ge­ne­relt haft en om­sæt­nings­stig­ning på over 20 pct. i for­hold til 2014, ef­ter at man i april åb­ne­de Ma­ta­dor- by­en Kors­bæk i for­ly­stel­ses­par­ken nord for København.

Mens Bak­kens ru­stje­ba­ner hol­der stille, og Pjer­rot er gå­et i vin­ter­hi, kan sel­ska­bets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør NilsErik Winther kig­ge tilbage på et ’ fan­ta­stisk år’, som han selv ud­tryk­ker det.

» Vi har haft me­re travlt end no­gen­sin­de. Vi har lan­ce­ret en ræk­ke nye til­tag på event­fron­ten, som vo­res gæ­ster har ta­get rig­tig godt imod. Sær­ligt vo­res Ra­masjang- un­der­hold­ning og sce­ne­kon­cer­ter med store mu­sik­nav­ne har til­truk­ket man­ge be­sø­gen­de. Men der er in­gen tvivl om, at den helt af­gø­ren­de trumf for os i år har væ­ret åb­nin­gen af Kors­bæk på Bak­ken, « for­kla­rer Nils- Erik Winther.

Bak­ken har haft et flot år tak­ket væ­re Ma­ta­dor- by­en Kors­bæk.

Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.