Jeg er snart tilbage

Før­ste mel­ding fra Jes Dorph, ef­ter at han måt­te ta­ge en pau­se for at gå i be­hand­ling for sit al­ko­hol­for­brug

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Jes Dorph- Pe­ter­sen skri­ver på Fa­ce­book, at han snart reg­ner med at væ­re tilbage på skær­men igen, ef­ter han tid­li­ge­re i sep­tem­ber meld­te ud, at han måt­te ta­ge en pau­se fra skær­men, så han kun­ne kom­me i be­hand­ling for sit pro­blem med al­ko­hol.

’ Kæ­re ven­ner.

Ef­ter en pau­se er jeg tilbage på Fa­ce­book. Imens har en­kel­te me­di­er holdt de­res helt egen og gan­ske us­køn­ne fest, hvor de er­klæ­re­de mig de­gra­de­ret til bun­den af sam­fun­dets dy­be­ste kløft. Kun frag­men­ter af det skrev­ne pas­ser med re­a­li­te­ter­ne. Det har desvær­re ik­ke væ­ret mun­ter læs­ning for mi­ne nær­me­ste og mig selv, og for­hå­bent­lig sid­der der nog­le jour­na­li­ster og che­fre­dak­tø­rer og skam­mer sig - ba­re lidt. For min skyld ger­ne rig­tig me­get. Jeg er snart tilbage på skær­men igen - for tv skal ses i fjern­sy­net. Kæm­pe hil­sen Dorph-’ Så­dan skri­ver den po­pu­læ­re tvvært på Fa­ce­book.

I i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber meld­te Jes Dorph ud, at han måt­te ta­ge en pau­se fra det nye job hos Go’ af­ten Dan­mark, da han blev nødt til at sø­ge be­hand­ling for et for stort al­ko­hol- for­brug. Han hav­de el­lers kun væ­ret tilbage hos TV 2 som vært i gan­ske få uger, da mel­din­gen kom ud. Og der­for kom det bag på rig­tig man­ge men­ne­sker.

Bad om for­stå­el­se

I pres­se­med­del­el­sen stod der føl­gen­de:

’ Jeg har i pe­ri­o­der haft et for stort al­ko­hol­for­brug. Af hen­syn til min fa­mi­lie, mit job og mig selv er det der­for nu nød­ven­digt, at jeg ta­ger en pau­se og ta­ger imod be­hand­ling for at bli­ve helt rask. Jeg er selv­føl­ge­lig ked af ti­m­in­gen, for jeg var rig­tig glad for at væ­re kom­met godt i gang på ’ Go’ af­ten Dan­mark’, men li­ge nu gæl­der det om at bli­ve fit for fight. Jeg be­der om for­stå­el­se for, at jeg ud over den­ne med­del­el­se in­gen kom­men­ta­rer har, ef­ter­som ro og fo­kus på op­ga­ven er af­gø­ren­de vig­tigt for mig li­ge nu. Jeg be­der og­så pres­sen om at la­de min fa­mi­lie væ­re i fred.’

Hvad ’ snart’ be­ty­der i den­ne for­bin­del­se, mel­der Jes Dorph- Pe­ter­sen ik­ke no­get om.

Hos TV2 er mel­din­gen på Jes Dorp­hs Fa­ce­book- op­da­te­ring gan­ske kort, at man ’ glæ­der sig til, at Jes Dorph er tilbage på skær­men’, og på spørgs­må­let om, hvor­når vi kan reg­ne med at se Jes Dorph tilbage på skær­men, er sva­ret:

’ Det er ik­ke af­talt præ­cis, hvil­ken dag han er re­tur på skær­men’.

Jes Dorph- Pe­ter­sen snart tilbage på skær­men. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.