Ap­ple kan tøm­me dit abon­ne­ment

BT - - NYHEDER - Tho­mas Bre­in­strup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Nye pro­ble­mer mel­der sig i for­bin­del­se med Ap­ples se­ne­ste op­da­te­ring af sty­re­sy­ste­met til iPho­ne- te­le­fo­ner og iPad- tav­lecom­pu­te­re, iOS 9.

Hvis man op­gra­de­rer til den nye, ud­ga­ve, har Ap­ple nem­lig slå­et funk­tio­nen ’ Hjælp til Wi- Fi’ til som stan­dard. Det be­ty­der, at te­le­fo­nen au­to­ma­tisk hop­per over på mo­bil­net­tet, hvis det trå­d­lø­se net, som den el­lers er koblet på, ik­ke har til­stræk­ke­lig ka­pa­ci­tet og sig­nalstyr­ke.

Der­med be­gyn­der te­le­fo­nen alt­så - uden at man ved det - at bru­ge af ens da­ta­a­bon­ne­ment, som der­med hur­tigt kan bli­ve brugt op.

Slå selv funk­tio­nen fra

Det er ik­ke et pro­blem i ud­lan­det, hvor den så­kald­te ro­a­m­ing - alt­så brug af da­ta­for­bin­del­sen - au­to­ma­tisk er slå­et fra på de fle­ste mo­bil­te­le­fo­ner for net­op at und­gå en kæm­pe ek­stra­reg­ning. Men man ri­si­ke­rer plud­se­lig at stå uden fle­re da­ta i sin må­neds­pak­ke, for­di te­le­fo­nen selv har brugt dem, når for­bin­del­sen til det trå­d­lø­se net ik­ke var god nok.

Man skal selv gå ind i Indstil­lin­ger, væl­ge fa­nen Mo­bil og der­ef­ter slå funk­tio­nen ’ Hjælp til Wi-Fi’ fra.

De fle­ste te­le­sel­ska­ber har en app, som man kan in­stal­le­re gra­tis og føl­ge med i sit ta­le- og da­ta­for­brug må­ned for må­ned.

In­gen når - nor­malt - at bru­ge de­res da­ta. Langt de fle­ste dan­ske­re har mo­bi­la­bon­ne­ment­er med et langt stør­re da­ta­a­bon­ne­ment, end de no­gen sin­de får brug for. Hvis man el­lers bru­ger trå­d­lø­se for­bin­del­ser hjem­me, vil det for de fle­ste kni­be at kom­me op over fi­re- fem gi­ga­byte da­ta­for­brug på en må­ned.

Ap­ple har haft fle­re pro­ble­mer med iOS 9- op­da­te­rin­gen, som fik fle­re gam­le te­le­fo­ner og tab­lets til at gå i sort.

Det se­ne­ste pro­blem er dog ik­ke en fejl men et valg, som Ap­ple har truf­fet til iOS 9.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.