Det helt cra­zy

BT - - NYHEDER -

AN­MEL­DEL­SE

DO­KU­MEN­TAR ’ Uff es al­ter­na­tiv’ Do­ku­men­tar­fi lm i to de­le på DR2. Før­ste del i går aft es. An­den del mandag 5. ok­to­ber kl. 20.00. **** **

Da han bli­ver kul­tur­mi­ni­ster, fø­ler han sig util­pas i jak­ke­sæt. Og helt galt går det, da han skal i sam­råd i Fol­ke­tin­gets Kul­tur­ud­valg og for­sva­re, at han har valgt at pla­ce­re en ræk­ke ar­ran­ge­men­ter på Aka­de­mi For Utæm­met Kre­a­ti­vi­tet ( Afuk), som er hans mands ar­bejds­plads. En em­beds­mand bli­ver ra­sen­de på Uff e, for­di han ik­ke holdt sig til de aft al­te svar. Men man får sym­pa­ti og fø­ler med Uff e, når han tør­rer tå­rer­ne væk, mens han be­red­vil­ligt foræ­rer kul­tur­mi­ni­ster­po­sten til den da­væ­ren­de par­ti­fæl­le Ma­ri­an­ne Jel­ved.

’ En del af spil­let’

Tre må­ne­der se­ne­re bli­ver Uff e El­bæk ren­set af Rigs­re­vi­sio­nen, men fi lmen vi­ser, at Uff e al­drig rig­tigt for­står, at han fak­tisk godt kun­ne væ­re fort­sat som mi­ni­ster, hvis han ba­re hav­de sva­ret, som man hav­de for­ven­tet af en mi­ni­ster. Men det vil­le han ik­ke. For som han selv si­ger i fi lmen, så vil han ik­ke ’ væ­re en del af spil­let’. Det står dog al­drig helt klart, om han ik­ke vil, el­ler han ik­ke ev­ner.

Da Uff e først får vri­stet sig ud af mi­ni­ster­po­sten og ta­get sig mod til at for­la­de De Ra­di­ka­le og dan­ne det nye par­ti Al­ter­na­ti­vet, er han tilbage i den rolle, der pas­ser ham al­ler­bedst. Som in­spira­tor, som ik­ke- kom­merci­el iværk­sæt­ter og som for­fø­rer. For det er det, han er.

På et af Al­ter­na­ti­vets op­start­s­mø­der spør­ger en ung mand, om ik­ke de man­ge nye med­lem­mer ba­re ’ sky­der de­res drøm­me og håb ind i pro­jek­tet’. Og det er net­op fa­ren for et nyt par­ti, der ik­ke har en sær­lig klar po­li­tisk pro­fi l. Al­ter­na­ti­vet ta­ger ud­gangs­punkt i seks vær­di­er: Mod, ge­ne­rø­si­tet, gen­nem­sig­tig­hed, yd­myg­hed, hu­mor og em­pa­ti. Men hvor­dan fi nder man ud af, hvor­når en re­ge­ring ik­ke le­ver op til det, som TV2s jour­na­list Knud Brix in­si­ste­ren­de prø­ve­de at få Uff e El­bæk til at sva­re på un­der som­me­rens fol­ke­mø­de. Det står al­drig helt klart. Hel­ler ik­ke for Uff e.

Un­der El­bæk suc­ce­sen

Eft er do­ku­men­ta­rens to af­snit un­der man Uff e suc­ce­sen, men jeg kan ik­ke la­de væ­re med at sid­de tilbage med en for­nem­mel­se af, at det mest præ­ci­se, der er sagt, er Uff e El­bæks egen re­ak­tion på et spørgs­mål un­der valg­fe­sten på Pa­pirø­en i København: ’ Det er helt cra­zy, det her’. Jo tak. Uff e skal nok væ­re glad for, at Løk­ke vandt val­get, så Al­ter­na­ti­vet ik­ke skul­le nor­ma­li­se­res fra dag ét.

Al­ter­na­ti­vets le­der Uf­fe El­bæk er - iføl­ge Si­mon Emil Am­mitzbøll – bå­de en glim­ren­de in­spira­tor, iværk­sæt­ter og for­fø­rer. Fo­to fra DR2­do­ku­men­ta­ren. Fo­to: DR2

BT har bedt Li­be­ral Al­li­an­ces po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll om at an­mel­de tv- do­ku­men­ta­ren ’ Uf­fes al­ter­na­tiv’. Si­mon Emil Am­mitzbøll er li­ge­som Uf­fe El­bæk tid­li­ge­re med­lem af De Ra­di­ka­le og har og­så prø­vet at stif­te et nyt par­ti, Bor­ger­ligt Cen­trum.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.