Fi­re­stjer­net bi­o­gra­fi fra tænk­som­me Tho­mas Hel­mig

BT - - KULTUR - Ole Ro­sen­stad Svidt Gaff a

AN­MEL­DEL­SE

’ Hel­mig og kær­lig­he­den’, skre­vet af Kir­sten Ja­cob­sen GYL­DEN­DAL **** **

Bo­gen er ind­delt i ka­pit­ler, hvor Hel­mig ta­ler om kær­lig­hed, par­for­hold, børn, sin vej ind i mu­sik­ken, in­spira­tion, sangskriv­ning, kol­le­ger­ne og kon­kur­ren­ter­ne , po­li­tik, be­røm­mel­se, lit­te­ra­tur, so­ci­a­le me­di­er og me­get me­re.

For den mu­sikin­ter­es­se­re­de læ­ser er det ud­byt­te­rigt at læ­se Hel­migs ord om, hvor­dan san­ge som ’ Nu hvor du har brændt mig af’ er ble­vet til, hvor­for han be­gynd­te at spil­le mu­sik, hvor­for soul­mu­sik­ken og Bob Dylan har væ­ret en stor in­spira­tion for ham, hvor­dan Pe­ter A. G. og Gnags’ pla­de­sel­skab Gen­lyd har væ­ret men­to­rer for ham , hvor­dan for­hol­de­ne var på den aar­hu­si­an­ske mu­siks­ce­ne i 80’ er­ne, og hvor­dan han ser på kol­le­ger i bran­chen.

På et me­re al­ment plan kan man sag­tens få no­get ud af at læ­se om Hel­migs syn på par­for­hold og børn – som far til fi re sam­men­brag­te børn og i sit tred­je æg­te­skab.

Læs he­le an­mel­del­sen på gaff a. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.