Idi­o­tisk mid­dag

BT - - TV -

KO­ME­DIE

Tim Con­rad er en ung, am­bi­tiøs for­ret­nings­mand, hvis liv til­sy­ne­la­den­de kø­rer på skin­ner. Hans smuk­ke kæ­re­ste, Julie, har li­ge sagt ja til at gift e sig med ham, og på job­bet ven­ter den store for­frem­mel­se. Han skal ba­re li­ge gø­re et godt ind­tryk ved et mid­dags­sel­skab hos che­fen … ved at med­brin­ge en kom­plet idi­ot! Che­fen Lan­ce Fen­der og hans ven­ner mo­rer sig med at in­vi­te­re skæ­ve ek­si­sten­ser og la­ve sjov med dem. Men her si­ger Tims moral stop - og Julie er mil­dest talt ry­stet over den form for ond­s­in­det mor­skab. Men så fal­der den per­fek­te idi­ot bog­sta­ve­lig talt li­ge ned i skø­det på Tim. Bar­ry Speck er en grå, næ­sten usyn­lig skat­te­funk­tio­nær. En en­som mand, der bru­ger he­le sin fri­tid på at gen­ska­be klas­si­ske kunst­vær­ker og hi­sto­ri­ske sce­ner med ud­stop­pe­de mus i rol­ler­ne. Bar­ry er li­ge net­op man­den, der kan gø­re et godt ind­tryk ved che- fens mid­dag, og han er lyk­ke­lig for Tims til­sy­ne­la­den­de ven­skab. Men in­den Tim får set sig om, har Bar­ry få­et vendt hans liv på ho­ve­d­et, øde­lagt hans for­lovel­se og spo­le­ret en mil­li­onfor­ret­ning. Så er der kun mid­da­gen tilbage ...! Jay Ro­ach, in­struk­tø­ren bag Austin Powers- fi lme­ne og ” Me­et the Pa­rents”, har is­ce­ne­sat lø­jer­ne. ( Ka­nal 5) Ste­ve Ca­rell ( bill.) og Paul Rudd, fra ” The 40 Year Old Vir­gin”, for­e­ner at­ter de­res ik­ke ube­ty de­li­ge, ko­mi­ske kræft er i Jay Ro­a­chs fi lm om et ka­o­tisk mid­dags­sel­skab for idi­o­ter.

Fo­to: Di­scove­ry Net­work

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.