’ Han snød os for sej­ren’

Ho­bro- pro­fi len Jo­nas Brix- Dam­borg var ra­sen­de på dom­mer Den­nis Mo­gen­sen, da Es­b­jerg fi k uaf­gjort på sent straff es­park

BT - - SPORTEN - DRA­MA Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Det var en fl ok ra­sen­de Ho­bro- spil­le­re, der mød­te pres­sen eft er de i Su­per­liga- bundop­gø­ret mod Es­b­jerg hav­de sat en fø­ring på 2- 0 over sty r og blot spil­let 2- 2.

» Dom­me­ren ( Den­nis Sø­ren­sen, red.) snød os for sej­ren, « sag­de en ty­de­ligt op­rørt Jo­nas Brix- Dam­borg og hen­vi­ste til si­tu­a­tio­nen få se­kun­der før tid, hvor Es­b­jerg fi k til­kendt et straff es­park.

» Dom­me­ren me­ner åben­bart, at jeg tog bol­den med hæn­der­ne. Men det var alt­så bryst­kas­sen, jeg blo­ke­re­de skud­det med. Det for­søg­te jeg at si­ge til ham. Han øn­ske­de imid­ler­tid hver­ken at ta­ge dis­kus­sio­nen el­ler se mig i øj­ne­ne. Det er for mig til­stræk­ke­ligt be­vis for, at han godt ved, at han tog fejl, « sag­de Jo­nas Brix- Dam­borg, der blev bak­ket op i sit syns­punkt af Ho­bro- an­fø­rer Mads Ju­ste­sen.

» For al­le på sta­dion var det ty­de­ligt, at Jo­nas ik­ke gjor­de no­get for­kert. Kun dom­me­ren så straff es­par­ket. Man kan ik­ke på­stå, at tin­ge­ne går vo­res vej i øje­blik­ket. Mod AGF mi­ste­de vi sej­ren på grund af en ad­mi­ni­stra­tiv fejl. Nu sker det­te, og det fø­les end­nu vær­re, « sag­de Mads Ju­ste­sen.

Ho­bro- træ­ner Jo­nas Dal var og­så op­pe i det rø­de felt eft er kam­pen.

» Vi har en dom­mer, der døm­mer no­get, han ik­ke ser. Det er tæt på at væ­re en skan­da­le, « sag­de han.

Dom­mer Den­nis Mo­gen­sen var dog ik­ke enig.

» Jeg døm­mer det, jeg ser, og eft er at ha­ve gen­set si­tu­a­tio­nen på tv fast­hol­der jeg, at der var hands, og at ken­del­sen var kor­rekt. Ken­del­sen kom­mer med 100 pro­cents sik­ker­hed ik­ke til at øde­læg­ge min nat­te­søvn. Jeg kan godt for­stå Ho­bro- spil­ler­nes fru­stra­tion. Men al­le spil­le­re i Su­per­liga­en vil da brok­ke sig, hvis de sæt­ter en sejr over styr på den­ne må­de. Vil de ik­ke det, « spurg­te Den­nis Mo­gen­sen re­to­risk.

Rysten­de rin­ge

Ho­bro ned­spil­le­de Es­b­jerg i før­ste halv­leg, og før­te fortjent 2- 0 ved pau­sen på fuld­træff ere af Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold og Tho­mas Hansen, hvor­eft er Es­b­jerg på to scor­in­ger af Ni­cki Bil­le Ni­el­sen i an­den halv­leg fi k det ene po­int he­vet i land.

» Nej, jeg har ik­ke medlidenhed med Ho­bro- spil­ler­ne. Fod­bold er og bli­ver et ondt og ubarm­hjer­tigt spil, « sag­de Ni­cki Bil­le Ni­el­sen, der kald­te Es­b­jergs spil de før­ste 45 mi­nut­ter for ’ ræd­sels­fuldt’.

» Så dår­lig en halv­leg har jeg i min kar­ri­e­re al­drig no­gen­sin­de væ­ret med til at spil­le, « sag­de an­gri­be­ren.

Es­b­jerg- træ­ner Mi­cha­el Pe­der­sen var enig.

» Spil­let var rysten­de rin­ge. Men i ste­det for at gi­ve spil­ler­ne en ver­bal opsang i pau- sen, tal­te jeg lav­mælt og ap­pel­le­re­de til de­res stolt­hed. Det tri­ck var åben­bart det rig­ti­ge. I hvert fald var det et for­vand­let Es­b­jerg- hold, der kom ud til an­den halv­leg, « sag­de Mi­cha­el Pe­der­sen, der ik­ke øn­ske­de at del­ta­ge i dis­kus­sio­nen om, hvor­vidt straff es­par­ket til slut var kor­rekt dømt.

» Jeg ser ik­ke si­tu­a­tio­nen or­dent­ligt. Der­for vil jeg helst und­gå at kom­men­te­re den. Li­ge nu er jeg ba­re glad for det ene po­int, der be­ty­der, at vi hol­der af­stand til Ho­bro på sid­ste­plad­sen og sta­dig har kon­takt med hol­de­ne over os i ta­bel­len, « sag­de Mi­cha­el Pe­der­sen.

Det var alt­så bryst­kas­sen, jeg blo­ke­re­de skud­det med Jo­nas Brix- Dam­borg

Ho­bro- spil­ler­ne var fru­stre­de over det se­ne straf­fes­park, der blev dømt mod Jo­nas Brix- Dam­borg, og som ko­ste­de sej­ren mod Es­b­jerg, da Ni­cki Bil­le Ni­el­sen ek­se­kve­re­de sik­kert i til­læg­s­ti­den og fejre­de det med et glas øl. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.