Kuk- kuk, Ho­bro

Moral er godt dob­belt­moral er... Man skal ha­ve or­den i eget hus Det er ene og ale­ne Ho­bros an­svar

BT - - SPORTEN - JA­COB STAEHELIN, BTs SPORT­S­CHEF

HVAD SKER DER for jer, Ho­bro? Me­ner I det se­ri­øst, når I be­gyn­der at ta­le om moral i sa­gen om den mang­len­de spil­ler­til­la­del­se til Ada­ma Tam­bou­ra, der ko­ste­de tre po­int på skri­ve­bor­det?

Ste­en Juuls­gaard, for­mand i Ho­bro, tog bla­det fra mun­den i kamp­pro­gram­met til op­gø­ret mod Es­b­jerg, hvor han lod for­stå, at top­fod­bold er en ’ fejl­fi nder­kul­tur, hvor klub­di­rek­tø­rer går på de­tek­ti­v­ar­bej­de’ - en klar re­fe­ren­ce til AGFs Ja­cob Ni­el­sen, der fandt ud af, at spil­ler­cer­ti­fi ka­tet til Tam­bou­ra fort­sat lå i Randers, da AGF tab­te 1- 2 til Ho­bro.

» Vi må hå­be, at de klub­ber, der er dyg­ti­ge­re ved skri­ve­bor­det end på fod­bold­ba­nen skal stå til regn­skab for de­res moral en dag. I hvert fald pri­o­ri­te­rer vi an­dre vær­di­er i Ho­bro IK, « lød det vi­de­re i kamp­pro­gram­met.

Bum.

SÅ KAN DE dum­me men­ne­sker i AGF læ­re det. Og så lad os glem­me alt om, at Ho­bro lag­de sig fl adt ned da­gen eft er sa­gen blev kendt og er­klæ­re­de sig skyl­dig.

Li­ge ind­til klub­bens ad­vo­kat men­te at ken­de en ud­vej fra en sag, der el­lers al­tid ko­ster det, den og­så ko­ste­de her - et ne­der­lag på 0- 3. Så lad os pak­ke moralsnak­ken sam­men, for det vir­ker stik mod­sat, når man be­gyn­der at pe­ge fi ngre ad an­dre uden selv at ha­ve or­den i eget hus.

Sa­gen er, at reg­ler er reg­ler. Der gi­ves ik­ke ved dø­re­ne, for­di man ik­ke ser sig selv som en del af top­fod­bol­den el­ler dri­ves helt så pro­fes­sio­nelt som an­dre klub­ber.

Det er ene og ale­ne Ho­bros an­svar, at man be­gik en fejl i kam­pen mod AGF. At for­sø­ge at sky­de skyl­den over på Ja­cob Ni­el­sen er uklæ­de­ligt, selv om det til sta­dig­hed vil væ­re kil­de til en vis un­dren, hvor­dan AGF­che­fen dog kun­ne få den ide, at Tam­bou­ras spil­ler­cer­ti­fi kat sta­dig be­fandt sig i den klub, hvor Ja­cob Ni­el­sen tid­li­ge­re ar­bej­de­de.

BUND­LINJ­EN ER, AT Ho­bro blev op­da­get, da man hav­de rod i pa­pi­rer­ne, og det ko­ster. Fær­dig ar­bej­de.

Ho­bro brug­te Ada­ma Tam­bou­ra uden spil­ler­li­cens i kam­pen mod AGF, og det ko­ste­de ef­ter­føl­gen­de sej­ren og en mas­se fnid­der mel­lem de to klub­ber. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.