Rid­ders­holm drøm­mer fort­sat om ud­lan­det

BT - - SPORTEN - TRODS AGF- RYG­TER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

I som­mer stop­pe­de Glen Rid­ders­holm uven­tet som træ­ner for de dan­ske me­stre, FC Midtjylland. Og si­den er han ble­vet sat i for­bin­del­se med et væld af træ­nerjob.

Det har tid­li­ge­re væ­ret frem­me, at Rid­ders­holm har tak­ket nej til job­bet som U21- land­stræ­ner, mens han des­u­den har væ­ret i di­a­log med Es­b­jerg om­kring det le­di­ge træ­nerjob. Se­ne­st er det AGF, der bli­ver nævnt som en mu­lig kan­di­dat iføl­ge Ek­stra Bla­det.

Men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er det fort­sat ud­lan­det, der står hø­jest på øn­ske­li­sten hos Rid­ders­holm i jag­ten på et træ­nerjob.

Der­med er der in­tet nyt på den front, og Rid­ders­holm hol­der fast i am­bi­tio­nen om et uden­land­sk træ­nerjob, som han og­så for­tal­te om i som­mer.

» Vi er fuld­stæn­dig afk la­re­de med, at mit næ­ste træ­nerjob kan væ­re i ud­lan­det. I den her bran­che kom­mer den slags til­bud li­ge plud­se­lig, så vi er nødt til at væ­re vel­for­be­red­te. Vi er for­be­red­te på al­le mu­li­ge sce­na­ri­er. «

» Men ik­ke for en­hver pris. Det skal væ­re en klub, hvor jeg kan se mig selv sport­s­ligt, og hvor vi kan se os som fa­mi­lie. Det skal væ­re den rig­ti­ge klub un­der de rig­ti­ge for­ud­sæt­nin­ger, « sag­de han den­gang.

Rid­ders­holm har dog ik­ke væ­ret helt ar­bejds­løs si­den br­ud­det med Midtjylland. Han har holdt fod­bold­for­men ved li­ge som Pre­mi­er League- eks­pert på Vi­a­sat.

Den 43- åri­ge træ­ner nå­e­de at stå i spid­sen for FC Midtjylland i fi re år fra 2011 til 2015.

Glen Rid­ders­holm drøm­mer fort­sat om at fin­de et træ­nerjob i ud­lan­det.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.