McLa­rens man­ge mang­ler

McLaren lig­ner et team i op­løs­ning Hver­ken But­ton el­ler Alonso er på plads Magnus­sens kon­trakt ud­lø­ber i mor­gen

BT - - SPORTEN - Fo­to: EPA PE­TER NY­GAARD, BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

MCLAREN- BOSS RON DEN­NIS hav­de en skidt dag i Suzuka. I ugen op til Ja­pans Grand Prix lå han sløj på et ho­tel­væ­rel­se i Tokyo, og da han søn­dag an­kom til Suzuka, var hans team nær­mest i op­løs­ning: Hver­ken Jen­son But­ton el­ler Fer­nan­do Alonso vil­le trods ek­si­ste­ren­de kon­trak­ter be­kræft e, at de 100 pro­cent sik­kert kø­rer for McLaren i 2016.

Pro­ble­met med But­ton er re­la­tivt sim­pelt. Med Kevin Magnus­sen som et op­lagt al­ter­na­tiv for 2015 var det i de­cem­ber sid­ste år nemt at pres­se eng­læn­de­ren til en mar­kant løn­ned­gang. Som et pla­ster på sår­et blev der i den kon­trakt, der blev skru­et sam­men, lo­vet en bed­re hy­re for 2016. Aft alen for 2016 er en så­kaldt op­tion, hvor McLaren en­si­digt be­stem­mer, om hol­det vil bru­ge But­ton. Det har man så – eft er pres fra Hon­da - fun­det ud af, at man vil. Al­li­ge­vel for­søg­te Den­nis ( med Kevin Magnus­sen og Stoff el Van­do­or­ne i bag­hån­den) at til­by­de But­ton en helt ny aft ale til en min­dre løn end op­rin­de­ligt aft alt.

BUT­TON VAR EF­TER fem år som loy­al McLaren- kø­rer og eft er en 2015- sæ­son fuld af skuff el­ser ik­ke im­po­ne­ret over Den­nis’ for­hand­lings­tak­tik. Med spæn­den­de al­ter­na­ti­ver i sport­s­vogns- og ral­lycross- VM spil­le­de han ’ hard- ball’ mod Den­nis og tru­e­de i sid­ste uge med at stop­pe i For­mel 1. Det fi k Den­nis til at ind­lø­se den op­rin­de­li­ge op­tion med til­hø­ren­de løn­for­hø­jel­se, og der­med bur­de But­ton væ­re på plads hos McLaren i 2016.

But­ton kan selv­føl­ge­lig væ­re ble­vet så træt af Den­nis’ hund­e­hand­ler- men­ta­li­tet, at han ik­ke gi­der me­re. Der­til kom­mer det dog næp­pe, men McLaren- bos­sen ved godt, at man uan­set al­ver­dens kon­trak­ter ik­ke kan tvin­ge en kø­rer bag rat­tet.

Og her er så Den­nis’ vir­ke­li­ge pro­blem: Fer­nan­do Alonso har en kon­trakt for 2016 ( og 17), men vir- ker nu så træt af McLaren og Hon­da, at han over­ve­jer et sab­batår i næ­ste sæ­son. Læg mær­ke til hvor­dan den snu spa­ni­er for­mu­le­rer sig i dis­se da­ge – han snak­ker pænt om en tre­årig aft ale med McLaren og om at slut­te sin kar­ri­e­re i tea­met. Han hol­der sig til sand­he­den – men han rut­ter ik­ke med den. Jeg vil­le ik­ke bli­ve overrasket, hvis Alonso la­der But­ton og sand­syn­lig­vis Van­do­or­ne ta­ge skral­det med end­nu en svær 2016- sæ­son, in­den han ven­der tilbage i 2017- 18 for at op­fyl­de sin tre­åri­ge aft ale. HE­LE SI­TU­A­TIO­NEN BLEV i går end­nu me­re kom­pli­ce­ret af, at Red Bulls exit fra For­mel 1 ryk­ke­de nær­me­re. Man er sta­dig ik­ke ble­vet eni­ge om en ny mo­to­raft ale, og der­for er de øv­ri­ge team ble­vet bedt om at væ­re stand­by i for­hold til at kø­re med tre bi­ler. Hvis Red Bull og sø­ster- tea­met Tor­oRos­so for­svin­der, er pla­nen at seks team kø­rer med hver tre bi­ler og tre team kø­rer med to bi­ler i 2016. Den løs­ning vil ven­de op og ned på kø­rer­mar­ke­det og gi­ve Ron Den­nis end­nu me­re at tæn­ke over.

Med de pro­ble­mer, Ron Den­nis har i dis­se da­ge, står Kevin Magnus­sens frem­tid lang ne­de på to­do- li­sten. Der­for vil dan­ske­rens nu­væ­ren­de kon­trakt sand­syn­lig­vis ud­lø­be i mor­gen, men McLaren kan i lø­bet af kort tid få brug for dan­ske­ren igen.

Til den tid hå­ber jeg, Magnus- sen har fun­det an­det For­mel 1- ar­bej­de. Lo­tus, der nu har en aft ale med Re­nault, er in­ter­es­se­ret. Og McLaren er net­op nu ik­ke et team en ung og på man­ge må­der sår­bar For­mel 1- kø­rer skal sat­se sin frem­tid på.

Mclaren er ik­ke nød­ven­dig­vis den bed­ste løs­ning for Kevin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.