’ Ramt på stolt­he­den’

De dår­li­ge resultater i Champions League har sat sig i Lars Jør­gen­sen

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

Nul po­int. Fær­re­st score­de mål. Flest ind­kas­se­re­de mål. Sidst.

I KIF Kol­ding København er hånd­bold­tra­di­tio­ner­ne til me­get me­re end det, hol­det hidtil har præ­ste­ret i sæ­so­nens Champions Le­agu­e­grup­pe­spil.

Ja, det har fak­tisk væ­ret så dår­ligt, at gen­nem­ru­ti­ne­re­de Lars Jør­gen­sen fø­ler sig ramt på stolt­he­den.

» Helt vildt. Det er dybt fru­stre­ren­de for os, at ne­der­la­ge­ne har væ­ret så kla­re, og man bli­ver jo dybt de­pres­siv, for jeg har jo ik­ke li­ge­frem væ­ret vant til at skul­le ind­kas­se­re så­dan nog­le ne­der­lag. Man får vir­ke­lig lyst til at vi­se, at det ik­ke et sand­fær­digt bil­le­de af vo­res styr­ke, « si­ger den 37- åri­ge for­svars­spe­ci­a­list.

Det er ble­vet til to kla­re ne­der­lag i de før­ste to kam­pe: Med syv mål til sven­ske Kri­sti­an­stad og se­ne­st med 12 mål til ty­ske Rhe­in-Neck­ar Löwen.

Og da det dan­ske mester­hold sam­ti­dig og­så er kom­met snub­len­de fra start i liga­en med to ne­der­lag i tre kam­pe, vil Lars Jør­gen­sen ger­ne kal­de det for den sor­te­ste pe­ri­o­de, si­den hy­bri­den KIF Kol­ding København kom til ver­den for godt tre år si­den

» Vi kæm­per som vil­de dyr for at få det til at hæn­ge sam­men i kam­pe­ne, og vi vil ger­ne ven­de tilbage til de ting, som vi ved, at vi kan. Som vi har vist i de sid­ste man­ge år. Det er ik­ke me­re end tre må­ne­der si­den, at vi blev dan­ske me­stre, og vi er jo ik­ke ble­vet ånd­sa­mø­ber si­den start- ju­ni. Vi er sta­dig dyg­ti­ge hånd­bold­spil­le­re, vi har sta­dig kva­li­tet til at kun­ne gø­re os i Eu­ro­pa, « si­ger Lars Jør­gen­sen.

Skal nok nå det

Al­le­re­de i den kom­men­de we­e­kend er der mu­lig­hed for at vi­se det på ude­ba­ne mod fran­ske Mont­pel­li­er. En tid­lig nøg­le­kamp.

» Man må sta­dig gå ud fra, at det er på hjem­me­ba­ne, at vi skal lan­de vo­res po­int, men det er ret vig­tigt for os at kom­me der­fra med et godt re­sul­tat. Det gæl­der og­så om at få ramt et ac­cep­ta­belt ni­veau, for med det pro­gram, vi har ta­get hul på, ta­ber man hur­tigt tre kam­pe på en dår­lig uge, « si­ger Lars Jør­gen­sen.

Han er dog sta­dig ik­ke be­kym­ret for, at KIF skal glip­pe at gå vi­de­re fra Champions Le­agu­es grup­pe­spil.

» Jeg er ret sik­ker på, at vi nok skal få sam­let de po­int sam­men, der gør, at vi når med i kno­ck­out- fa­sen. Og må­ske kan det end­da gi­ve os en for­del læn­ge­re frem­me, at vi er star­tet min­dre godt, end vi ple­jer. De se­ne­ste år har det væ­re omvendt: Der har vi ik­ke væ­ret go­de til at ram­me en formtop, når vi kom frem til ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne, « si­ger Lars Jør­gen­sen.

Lars Jør­gen­sen ( th) er mildt sagt uim­po­ne­ret over de se­ne­ste KIF- resultater.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.