Det kna­ser i KIF

Stør­ste ne­der­lag i 12 år Be­kym­ren­de bund­ni­veau Skal step­pe al­vor­ligt op

BT - - SPORTEN - SØ­REN PAASKE, BTs HÅNDBOLDKOMMENTATOR

NO­GET ER HELT galt i KIF Kol­ding København. Nul po­int og en målsco­re på mi­nus 19. Det er de dan­ske me­stres fa­cit eft er to kam­pe i Champions League. Og det er sim­pelt­hen ik­ke godt nok.

DET PIN­LI­GE KOL­LAPS ude mod sven­ske Kri­sti­an­stad i før­ste run­de blev søn­dag fulgt op med en re­gu­lær røv­fuld på hjem­me­ba­ne, hvor Ni­ko­laj Ja­cob­sens Rhe­in-Neck­ar Löwen ud­stil­le­de KIF og vandt 30- 18 - uden at spil­le sig helt ud.

Selv­sam­me KIF har i en lang år­ræk­ke væ­ret kendt for at ha­ve en me­get stærk hjem­me­ba­ne i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger, hvor fl ere af ver­dens stør­ste klubhold har væ­ret i pro­ble­mer - ek­sem­pel­vis vandt KIF med 14 mål over Flens­burg-Han­dewitt og spil­le­de uaf­gjort mod Bar­ce­lo­na i sid­ste sæ­sons Champions League. Men 12- måls ne­der­la­get mod Löwen er det stør­ste si­den 2003, og det for­tæl­ler hi­sto­ri­en om et hold, der ak­tu­elt har et be­kym­ren­de lavt bund­ni­veau, som ik­ke står mål med trup­pens kva­li­tet og enor­me ru­ti­ne.

KIF kan selv­føl­ge­lig ar­gu­men­te­re for, at ne­der­la­gets stør­rel­se er li­ge­gyl­dig i et stør­re per­spek­tiv, und­skyl­de sig med ska­der til pro­fi ler og på­pe­ge, at Kas­per Hvidt ek­sem­pel­vis blev spa­ret mod kam­pens af­slut­ning på grund af et tr­ælår.

MEN FAKTA ER, at KIF re­sul­tat­mæs­sigt og i sær­de­les­hed spil­le­mæs­sigt er kom­met tæt på mi­se­ra­belt fra start i den­ne sæ­son. Og det stil­ler ba­re spørgs­måls­tegn ved - og spil­ler­ne ha­der at hø­re det­te - om trup­pen er ble­vet ind­hen­tet af al­de­ren og en form for mæt­hed over de man­ge fl ot­te resultater, de har le­ve­ret i ti­dens løb. Det er ik­ke de­sto min­dre vil­kå­re­ne, når man har et hold­kort, hvor de stør­ste stjer­ner er over 35 år. Der bli­ver talt om go­de tak­ter til træ­ning, men det er til kamp, der skal præ­ste­res, og her har det væ­ret pin­ligt i Champions League, mens træ­ner Hen­rik Kron­borg skal væ­re glad for, at der er i Boxer Herreligaen er skra­bet seks po­int sam­men i fem kam­pe, selv­om det og­så er fær­re end for­ven­tet.

Dansk hånd­bolds fl agskib har am­bi­tio­ner om at ’ kom­me skrid­tet vi­de­re’ i Champions League i den­ne sæ­son - med an­dre ord vil de ger­ne i kvart­fi na­len eft er to år med ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne som en­de­sta­tion. Vur­de­ret ud fra de to før­ste kam­pe er det på in­gen må­de re­a­li­stisk. Tvær­ti­mod skal hol­det snart step­pe al­vor­ligt op, el­lers er de i over­hæn­gen­de fa­re for slet ik­ke at kva­li­fi ce­re sig til knald el­ler fald­kam­pe­ne.

Der bli­ver talt om go­de tak­ter til træ­ning, men det er til kamp, der skal præ­ste­res, og her har det væ­ret pin­ligt i Champions League

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.