Of­ret af ma­fi­a­en

Ita­li­ensk sport­sa­vis hæv­der, at Marco Pan­ta­ni var ud­sat for et kom­plot, a da han i 1999 blev sendt ud på en altø­de­læg­gen­de ned­t­ur

BT - - SPORTEN - HÅRD SKÆB­NE Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Der er man­ge må­der at myr­de et men­ne­ske på. De mest tri­vi­el­le hand­ler om brug af vå­ben el­ler de ba­re hæn­der, de rå og bruta­le sky­der bil­led­ligt talt grås­pur­ve med ka­no­ner. Og så er der de spids­fi ndi­ge, der med sni­gen­de gift gemt af vej­en sør­ger for at sen­de et men­ne­ske hin­si­des.

Marco Pan­ta­ni dø­de som føl­ge af et lang­truk­kent selv­mord. Den for­mel­le dødsår­sag var en mas­siv over­do­sis af ko­kain og an­ti­de­pres­si­ver, som den fe­te­re­de ryt­ter i fe­bru­ar 2004 hav­de forskan­set sig med på et ho­tel­væ­rel­se i ba­de­by­en Ri­mi­ni.

Te­o­ri­er om, at der var ta­le om et over­lagt mord, hvor stoff er­ne blev tvun­get ind i Pan­ta­nis or­ga­nis­me, er ble­vet til­ba­ge­vist i fl ere om­gan­ge eft er grun­di­ge un­der­sø­gel­ser. Og tilbage står mest af alt ind­tryk­ket af en ulyk­ke­lig mor og en off ent­lig­hed, som kan ha­ve uen­de­ligt svært ved at for­stå og ac­cep­te­re, hvor­dan en stjerne kan fal­de så dybt og bræn­de ud, som men­ne­sket Marco Pan­ta­ni gjor­de det på en lil­le hånd­fuld år.

Den se­ne­ste ud­vik­ling i sagaen om Marco Pan­ta­nis liv og død har bragt den fryg­te­de ita­li­en­ske ma­fi a i spil.

Iføl­ge sport­sa­vi­sen Ga­zzet­ta del­lo Sport var det be­stilt ar­bej­de, der i 1999 sør­ge­de for at få sendt Marco Pan­ta­ni ud af Giro d’Ita­lia på et tids­punkt, hvor kun uheld, syg­dom el­ler en knaldsort kat kun­ne gø­re det af med den ita­li­en­ske su­per­stjer­ne.

Knu­sen­de su­veræn

Kon­kur­ren­ter­ne hav­de gi­vet fortabt. Pan­ta­ni hav­de un­der­vejs vun­det fi re etaper ud af 20 og bragt sig for­an med fem mi­nut­ter og 38 se­kun­der til Pa­o­lo ’ Il Falco­ne’ Sa­vol­del­li på lø­bets an­den­plads. Tilbage var en forms­sag som at be­seg­le det he­le på bjer­ge­ta­pen fra Ma­don­na di Cam­pig­lio til Apri­ca. Det var ik­ke læn­ge­re et spørgs­mål om, hvor­vidt Pan­ta­ni i al sin næ­sten tyran­ni­ske su­veræ­ni­tet vil­le vin­de eta­pen, men ude­luk­ken­de et spørgs­mål om, hvor stor en mar­gin, han vil­le gø­re det med.

Al­le var gla­de. Det ita­li­en­ske cy­kel­pu­bli­kum knu­sel­ske­de den lidt sky og ge­ner­te stjerne med de stor­slå­e­de so­lo- tog­ter i bjer­ge­ne. Den ita­li­en­ske tv- sta­tion RAI no­te­re­de sig de mest svim­len­de se­er­tal i år­ti­er, og selv avi­ser­ne kun­ne sta­dig sæl­ges i vogn­læs, før gra­tis­men­ta­li­tet og di­gi­ta­li­se­rings­di­l­le un­der­løb for­ret­nin­gen. Med Pan­ta­ni hav­de støv­le-

lan­det få­et en skik­kel­se med sam­me bre­de ap­pel, som Fau­sto Cop­pi hav­de haft det i eft er­krig­sti­den.

Ene­ste sten i cy­kel­sko­en kom fra ma­fi aens in­der­kreds. Iføl­ge Ga­zzet­ta del­lo Sport var der stær­ke in­ter­es­ser i at se Pan­ta­ni bli­ve eks­pe­de­ret ud af lø­bet. Gan­ske en­kelt for­di Merca­to­ne Uno- stjer­nens fa­vo­rit­vær­dig­hed var så tårn­høj, at book­ma­ker­ne hav­de sat odds ned til søl­le to og der­un­der, in­den start­skud­det lød i Agri­gen­to på Si­ci­li­en, hvor ma­fi aen som et ly­sen­de apro­pos har si­ne rød­der.

Ma­fi aen hav­de smidt he­le li­re­kas­sen på, at Pan­ta­ni ik­ke vil­le vin­de for an­det år på stri­be.

Skal man tro Re­na­to Val­lan­za­sca, an­be­fa­le­de tre frem­stå­en­de ma­fi amed­lem­mer at stik­ke mønt­er­ne al­le ste­der hen end i ret­ning af Pan­ta­ni.

» Han når ik­ke he­le vej­en til Mila­no, « som Val­lan­za­sca fi k det at vi­de.

Val­lan­za­sca har væ­ret rej­sen­de med sin hi­sto­rie i fl ere om­gan­ge. Bå­de i 2004 og så sent som i 2014, hvor ita­li­e­ner­ne tog end­nu en om­gang med et sår, der ik­ke rig­tig vil he­le.

Smidt ud af Giro­en

I en ver­den, der har svært ved at an­er­ken­de fakta og na­gel­fast do­ku­men­ta­tion, vil kulør­te kon­spira­tions­te­o­ri­er ha­ve en stærk gang på jord. Uan­set hvor me­get, der er ku­le­gra­vet fra samvit­tig­heds­ful­de eft er­for­ske­re. Uan­set hvor man­ge ved­hol­den­de jour­na­li­ster, der har holdt snu­den i spo­ret. Jo stør­re en sag er, de­sto me­re liv vil selv an­den­hånds­be­ret­nin­ger og von hø­rensa­gen få. Mu­lig­vis for­di sand­he­den kan vi­se sig at væ­re il­de hørt el­ler ba­re ir­ri­te­ren­de og re­la­tivt li­ge ud ad lan­de­vej­en.

Marco Pan­ta­ni blev eks­klu­de­ret fra Giro d’Ita­lia på grund af for høj hæ­ma­tokrit­vær­di. I 1999 hav­de man end­nu ik­ke ud­vik­let en test for EPO, men man hav­de fast­sat en græn­se på 50 pro­cent for tæt­he­den af rø­de blod­le­ge­mer ( hæ­ma­tokrit­vær­di, red.).

Pan­ta­ni hav­de kon­trol­le­ret sin hæ­ma­tokrit­vær­di, kort før han gik på pu­den den nat på Ho­tel Touring. Den sag­de iføl­ge den en­gel­ske for­fat­ter Matt Ren­dells bi­o­gra­fi ’ The De­ath of Marco Pan­ta­ni’ 48,6. Men da UCIs do­ping­kon­trol næ­ste mor­gen ban­ke­de på og tap­pe­de 4,9 mil­li­li­ter blod fra Pan­ta­ni med hans sport­s­di­rek­tør Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li som vid­ne, var sa­gen en an­den.

De skæb­nesvan­gre tal i den ud­før­te blod­test sag­de 53 pro­cent. Som det var prak­sis i til­fæl­de af for høj hæ­ma­tokrit­vær­di, blev der fulgt op med fl ere må­lin­ger. De tre føl­gen­de svin­ge­de mel­lem 52 og 53 pro­cent. Klart over det til­lad­te. Her­eft er var der in­gen an­den vej end at smi­de na- tio­na­li­ko­net ud af lø­bet.

Det store spørgs­mål er selv­føl­ge­lig, om den ita­li­en­ske ma­fi a har væ­ret med­vir­ken­de til at ma­ni­p­u­le­re med ud­fal­det af den blod­prø­ve, der på al­le må­der blev fa­tal for Pan­ta­ni.

Iføl­ge Matt Ren­dells bog blev al­le for­ma­lia over­holdt. Må­ske end­da med stør­re ild­hu end el­lers eft er­som det var en sag, der in­vol­ve­re­de lø­bets før­en­de ryt­ter.

Med­vind til ma­fi aen

Marco Pan­ta­nis da­væ­ren­de stab har gen­nem åre­ne for­søgt at så tvivl om he­le for­lø­bet på Ho­tel Touring. Man har for­søgt at miskre­di­te­re de tre do­ping­kon­trol­le­ren­de læ­ger som væ­ren­de brov­t­ne og for­u­dind­ta­ge­de. Som om de var sendt i by­en på be­stilt ar­bej­de. Og det er ud­sagn, som gi­ver ma­fi a- te­o­ri­en lidt med­vind.

Me­get me­re er der ik­ke. Og hi­sto­ri­en har ik­ke væ­ret Marco Pan­ta­nis sag nå­dig, eft er­som den af­dø­de cy­kel­le­gen­de re­trospek­tivt blev te­stet po­si­tiv for brug af EPO i Tour de Fran­ce 1998, da man re­ek­sa­mi­ne­re­de ned­fros­ne prø­ver i 2013.

Det er ik­ke det sam­me som at ha­ve væ­ret EPO- bru­ger året eft er. Na­tur­lig­vis ik­ke. Men det er hel­ler ik­ke en kon­sta­te­ring, der får fl aske­hal­sen til at pe­ge vold­somt in­si­ste­ren­de på et kom­plot med den ita­li­en­ske ma­fi a som is­ce­ne­sæt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.