Sal­me for Sa­gan

Kon­kur­ren­ters respekt er vi­tal Kan be­gå sig på de in­dre linjer Sa­gan kan ræk­ke ud over sin sport

BT - - SPORTEN - LARS B. JØR­GEN­SEN, JOUR­NA­LIST

DET ER IK­KE man­ge cy­kel­ryt­te­re forundt at bli­ve su­per­stjer­ner uden og­så at ny­de respekt hos kon­kur­ren­ter og team- kol­le­ger. Det er fak­tisk bør­ne­lær­dom, og jeg kan sta­dig hu­ske, da jeg som ung li­cens­ryt­ter var på træ­nings­tur med en me­get ta­lent­fuld ju­ni­or- ryt­ter, som mil­dest talt in­tet gjor­de for at gø­re sig ven­ner med no­gen. Tvær­ti­mod.

» Ham der, han bli­ver al­drig til no­get. Han vil få fel­tet på nak­ken hver ene­ste gang, han rø­rer på sig, « lød det med vis­mands­ag­tig tyng­de fra ve­te­ra­nen ved min si­de.

Det var så sandt, som det var sagt. Ju­ni­or- ta­len­tet blev over­ha­let man­ge gan­ge af ryt­te­re, han po­pu­lært sagt hav­de kørt snot­ten rundt i kryd­de­ren på. Det sid­ste, jeg hør­te, var, at han var ble­vet hånd­vær­ker­ud­dan­net og var ble­vet far til tre sø­de børn. Det er hel­ler ik­ke så skidt sco­ret end­da.

Men jeg vil­le egent­lig syn­ge en sal­me for Pe­ter Sa­gan – den ny­kå­re­de ver­dens­me­ster i lan­de­vejs­cyk­ling. For her så man eft er lø­bet et sko­le­ek­sem­pel på, hvad det vil si­ge at kø­re som en kri­ger og el­lers op­fø­re sig som en gent­le­man.

En for en kom de. Tom Boo­nen, Phi­lip­pe Gil­bert, Ed­vald Boas­son Ha­gen, eks- ver­dens­me­ster Mi­chal Kwi­at­kowski, Ma­nu­el Qu­in­zi­a­to og så vi­de­re i sam­me dur. Det var hånd­klask og store smil he­le vej­en rundt.

Det er og­så værd at ta­ge med i for­tæl­lin­gen om Pe­ter Sa­gan. At han ud over at væ­re en spek­taku­lær og se­vær­dig ryt­ter og­så er god til at ma­nøv­re­re på de in­dre linjer i kraft af sin per­son­lig­hed og fair­ness.

Jeg var end­nu me­re vild med, at Sa­gan i sej­rs­ru­sens stund og­så hav­de over­skud til at tæn­ke me­re uni­ver­selt. Det kom lidt ge­brok­kent og uden den drev­ne po­li­ti­kers re­to­ri­ske fi npuds­ning. Men det var ty­de­lig­vis vel­ment og fra hjer­tet.

» Jeg vil ger­ne si­ge til folk: Lav om på den­ne ver­den, « lød det med adres­se til den fortviv­len­de fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tion, store de­le af bå­de Eu­ro­pa og Mel­le­mø­sten står i.

Det var i sand­hed en ver­dens­me­ster vær­dig. Og så er det me­get let at se igen­nem fi ngre med, at Pe­ter Sa­gan og­så har gjort sig skyl­dig i at gram­se på po­di­epi­gen Ma­ja i en bel­gisk se­mi­k­las­si­ker, og på den kon­to blev be­skyldt for at væ­re sexist. Må­ske har for­hol­det til Ka­ta­ri­na Smol­ko­va og­så skå­ret et hjør­ne af dren­ge­rø­ven. Det må vi så leve med her i her­re­væ­rel­set.

Som Pe­ter Sa­gan har kørt i år, har den 25- åri­ge slo­vak kørt sig op i en liga, hvor han har stør­rel­sen og for­ma­tet til at ræk­ke ud over sin sport. Sa­gan gjor­de det ved først giv­ne lej­lig­hed eft er at ha­ve vun­det VM. Det bli­ver spæn­den­de at føl­ge. For­hå­bent­lig er sal­men her ik­ke sid­ste vers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.