Dur­mi­si skift er tak­tik

Af­slø­ring: Lands­holdsko­met er agent for at for­læn­ge med Brøndby

BT - - SPORTEN - NY AGENT Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Riza Dur­mi­si spil­le­de i we­e­ken­den end­nu en god kamp i Brønd­bys for­svar og var man­den bag hjør­ne­s­par­ket, der sik­re­de en 1- 0sejr over ær­ke­ri­va­ler­ne fra FC København.

Det var sam­ti­digt fem­te gang i træk i Su­per­liga­en, at Brøndby holdt nul­let med Riza Dur­mi­si på hol­det. Og sjet­te gang, hvis man tæl­ler po­kal­sej­ren over Hol­bæk med.

For god or­dens skyld skal det næv­nes, at Riza Dur­mi­si hav­de ka­ran­tæ­ne i 1- 4- ne­der­la­get til AaB.

Trods suc­ce­sen sy­nes frem­ti­den på Brøndby- hol­det dog at væ­re uvis for lands­holds­ba­ck­en, og der har i me­di­er­ne væ­ret skre­vet om dår­lig ke­mi mel­lem sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech og Riza Dur­mi­sis agent, Se­dat Du­raki, der skul­le ha­ve kræ­vet op mod 600.000 eu­ro ( cir­ka 4,5 mio. kr.) net­to i kom­mis­sions­be­løb for at for­læn­ge spil­le­rens aft ale.

Hård­knu­de

Nu kan BT af­slø­re, at Riza Dur­mi­si har skift et agent for at lø­se kon­trakt­stri­den i et for­søg på at for­læn­ge op­hol­det i Ves­tegns­klub­ben.

Riza Dur­mi­si har op­sagt sin aft ale med Se­dat Du­raki og har i ste­det la­vet en aft ale med Ni­ko­la Juric, der blandt an­dre har Aston Villa- spil­le­ren Jo­res Oko­re i stal­den.

» Jeg be­kræft er, at jeg har ind­gå­et sam­ar­bej­de med Riza Dur­mi­si. Jeg vil med en god og sag­lig di­a­log prø­ve at få løst den hård­knu­de, der er skabt, da det pri­mæ­re for­mål er at få en even­tu­el aft ale på plads med Brøndby. El­lers har jeg in­gen kom­men­ta­rer, « si­ger Ni­ko­la Juric til BT.

BT er­fa­rer, at der al­le­re­de har væ­ret po­si­tiv di­a­log mel­lem Brøndby og Riza Dur­mi- sis nye agent, men der er in­tet, der er fal­det på plads end­nu.

Snart trans­fer­fri

Hvis det ik­ke sker in­den nytår, vil Riza Dur­mi­si til den tid væ­re fri til at ta­le med an­dre klub­ber, og han vil selv kun­ne sco­re kas­sen til som­mer som trans­fer­fri spil­ler.

Det reg­nes for sik­kert, at Riza Dur­mi­si vil væ­re i Mor­ten Ol­sens trup, når land­stræ­ne­ren i dag ud­ta­ger trup­pen til de kom­men­de land­skam­pe mod Portu­gal og Frankrig i ok­to­ber.

BT har væ­ret i kon­takt med Tro­els Bech, men sport­s­di­rek­tø­ren har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re hen­ven­del­sen.

Jeg vil med en god og sag­lig di­a­log prø­ve at få løst den hård­knu­de, der er skabt, da det pri­mæ­re for­mål er at få en even­tu­el aft ale på plads med Brøndby Riza Dur­mi­sis nye agent,

Ni­ko­la Juric

Riza Dur­mi­si skif­ter tak­tik - og agent - i sin for­hand­ling om en kon­trakt­for­læn­gel­se med Brøndby. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.