Klopp vil ryd­de op i LFC

BT - - SPORTEN -

Tå­l­mo­dig­he­den i Li­ver­pools le­del­se er ved at slip­pe op, hvad ma­na­ger Bren­dan Rod­gers an­går. Og i kulis­sen står den ar­bejds­lø­se su­per­træ­ner Jürgen Klopp ( fo­to) til­sy­ne­la­den­de klar. Selv­om Rod­gers gør, hvad han kan med svæ­re ar­bejds­be­tin­gel­ser - navn­lig en trup, der kun er en skyg­ge af for­dums styr­ke - er der nok ik­ke man­ge Li­ver­pool­fans, der vil­le byt­te Rod­gers med Klopp uden at ryste på hån­den. Men ty­ske­ren har an­gi­ve­ligt et stejlt krav, han vil ha­ve op­fyldt, før han over­ve­jer det var­me sæ­de i Be­at­les- by­en.

Iføl­ge den bri­ti­ske avis Daily Mail vil Klopp ha­ve op­løst den så­kald­te trans­fer­ko­mité, der sty­rer Li­ver­pools spil­ler­hand­ler med hård hånd. Hvor Rod­gers’ kol­le­ga­er som José Mourin­ho og Arsè­ne Wen­ger næ­sten re­ge­rer ene­væl­digt over trans­fer­po­li­tik­ken i de­res respek­ti­ve klub­ber, så må den nor­dir­ske træ­ner nø­jes med at ha­ve med­be­stem­mel­se i den seks mand store ko­mité. Ek­sem­pel­vis mel­der me­di­et Liverpool Echo, at det be­syn­der­li­ge køb af Ma­rio Ba­lo­tel­li ik­ke var Rod­gers’ be­slut­ning.

An­ce­lot­ti spø­ger og­så

Den ord­ning vil Jürgen Klopp ger­ne af med, hvis han skal over­ta­ge tøj­ler­ne i tra­di­tions­klub­ben. Den ka­ris­ma­ti­ske træ­ner sty­re­de stort set egen­hæn­digt, hvil­ke spil­le­re der blev hen­tet til Dort­mund, og det gjor­de han med stor suc­ces ind­til sin fri­vil­li­ge af­gang eft er sæ­so­nen 2014/ 2015. Her løft ede han klub­ben fra at væ­re spæn­den­de, men un­der­præ­ste­ren­de, til at væ­re en sand førsteud­for­drer til Bay­ern Mün­chen- mo­nopo­let og vandt end­da to Bun- desl i - g a - t i t - l e r . D e t e r net­op d e t kunstst yk­ke, m a n d r ø m - mer om, at han kun­ne gen­ta­ge i un­der­præ­ste­ren­de Liverpool.

Der er dog og­så en an­den stor træ­ner­pro­fi l, der er ryg­tet til Liverpool. Sel­ve­ste Car­lo An­ce­lot­ti, tid­li­ge­re Re­al Madrid-, PSG-, og AC Milan- træ­ner, er kan­di­dat til at ta­ge over for hårdt pres­se­de Rod­gers. Den snu ita­li­e­ner har stor er­fa­ring med at ar­bej­de un­der be­svær­li­ge klub­be­sty­rel­ser, så han kun­ne må­ske gli­de nem­me­re ind end Jürgen Klopp.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.