Mo­den, aty­pisk og fæ­no­me­nal

Det te­xan­ske gol­ff æno­men Jor­dan Spieth er på al­les læ­ber i år. Han er et­ter på ver­dens­rang­li­sten, har vun­det to ma­jor - tit­ler og ind­tjent 142 mio. kr. i præ­mie­pen­ge i år. Og så slår han den ene re­kord eft er den an­den i en al­der af blot 22 år

BT - - SPORTEN - SUC­CES To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

Hi­sto­ri­en om den 22- åri­ge ver­den­set­ter, Jor­dan Spieth, er alt an­det end ty - pisk. Det er hi­sto­ri­en om en ung og suc­ces­rig gol­f­spil­ler med et ut­ra­di­tio­nelt og usko­let sving. Men det er og­så en for­tæl­ling om et mo­dent og selv­stæn­digt men­ne­ske – bå­de på og uden for gol­fb anen.

» Hans put­ning og hans men­tale fo­kus er det bed­ste i ver­den. Han er en me­get om­hyg­ge­lig spil­ler, og hver gang han er i pro­ble­mer, for­mår han at red­de sig selv ud af det, « sag­de Hen­rik Sten­son til golf. com nat­ten til i går , eft er han var ble­vet to­er ef­ter Jor­dan Spieth ved Fe­dEx Cup.

I en me­get tid­lig al­der har Jor­dan Spieth al­le­re­de vun­det to ma­jor- tur­ne­rin­ger ( beg­ge i 2015), lig­ger num­mer et på ver­dens­rang­li­sten og har med den sam­le­de sejr i årets Fe­dEx Cup skre­vet sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som den mest ind­tje­nen­de gol­f­spil­ler no­gen­sin­de på én sæ­son – 142 mio. kr. har han tjent i præ­mie­pen­ge i 2015.

Gro­bun­den til Jor­dan Spiet­hs fan­ta­sti­ske kar­ri­e­re blev lagt, da han i en tid­lig al­der ka­ste­de kær­lig­he­den på golf. Han blev født i Dal­las, Te­xas i USA i 1993 af to sport­sak­ti­ve for­æl­dre. Fa­de­ren spil­le­de col­le­ge ba­se­ball og mo­de­ren col­le­ge ba­sket­ball, så de at­le­ti­ske ev­ner lå til fa­mi­li­en. Jor­dan Spieth dyr­ke­de blandt an­det ba­se­ball li­ge­som fa­de­ren hav­de gjort, men det var dog golf, han end­te med at sat­se på.

Tan­ge­re­de Woods re­kord

I en al­der af ni år træ­ne­de han sin put­ning i fa­mi­li­ens ha­ve, og som 12-årig be­gynd­te han at træ­ne med den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le gol­f­spil­ler Ca­meron McCor­mi­ck. Her­fra gik det stærkt. Som den ene­ste ud over Ti­ger Woods vandt han US Ama­t­eur Cham­pions­hip me­re end én gang – først i 2009 og si­den i 2011, hvor han blev pro­fes­sio­nel. Her­eft er blev han den før­ste te­e­na­ger i 82 år til at vin­de en PGA Tour­tur­ne­ring i 2013 og har i år vun­det bå­de US Open og The Ma­sters.

En ting, der ad­skil­ler Jor­dan Spieth fra an­dre store gol­f­spil­le­re, er hans sving. Leif Nyholm er gol­f­eks­pert og tid­li­ge­re træ­ner for den dan­ske top­spil­ler Tho­mas Bjørn. Han si­ger føl­gen­de om Jor­dan Spiet­hs ut­ra­di­tio­nel­le sving:

» Før­ste gang jeg kom­men­te­re­de ham på tv, sag­de jeg, at der nok var seks- syv ting, man kun­ne æn­dre på hans sving­tek­nik. Han slår stejlt og hi­ver ven­stre arm til sig. Men det vir­ker. Det er ik­ke et for­kert sving, men man vil­le ik­ke gø­re så­dan i dag. Han har holdt fast i sit sær­præ­ge­de og aty­pi­ske sving, si­den han var 14 år, og det vid­ner om en stærk per­son­lig­hed og men­tal styr­ke. Jeg er sik­ker på, at man­ge igen­nem åre­ne har for­søgt at få ham til at æn­dre sit sving, men jeg tror ik­ke, han vil­le væ­re ver­dens bed­ste, hvis han æn­dre­de no­get. Han spil­ler, med det han har, og han ved, det vir­ker, « si­ger han.

Den 22- åri­ge gol­f­stjer­ne bli­ver af Leif Nyholm og man­ge an­dre frem­hæ­vet for sin mo­den­hed og selv­stæn­dig­hed på og uden for gol­fb anen. Kon­kur­ren­ter­ne frem­hæ­ver hans klo­ge spil og ev­ne til upå­vir­ket at kom­me tilbage fra fejl, og ved si­den af spil­let ud­vi­ser Jor­dan Spieth og­så en vok­sen og yd­myg til­gang til li­vet. Han dan­ner par med barn­dom­skæ­re­sten si­den ti­den i col­le­ge, An­nie Ver­ret, og bru­ger fri­ti­den på sin vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sta­tion – The Jor­dan Spieth Fa­mily Fo­un­da­tion, som blandt an­det støt­ter un­ge med han­di­cap og krigs­ve­te­ra­ner. In­spira­tio­nen til vel­gø­ren­heds­ar­bej­det og sit gol­f­spil har han få­et gen­nem sin han­di­cap­pe­de lil­le­sø­ster, El­lie Spieth.

» El­lie er uden tvivl det bed­ste, der er sket i vo­res fa­mi­lie. Hun hjæl­per med at sæt­te tin­ge­ne i per­spek­tiv – at jeg er hel­dig at spil­le på tou­ren og kon­kur­re­re med de her gut­ter. Det har væ­ret en drøm, der gik i op­fyl­del­se. Jeg til­skri­ver helt klart en del af det til hen­de ( lil­le­søste­ren, red.), « sag­de Jor­dan Spieth, der for­u­den lil­le­søste­ren og­så har en lil­le­bror – Ste­ven Spieth, i et in­ter­view til avi­sen Bea­con Jour­nal sid­ste år.

Ut­ro­lig men­tal sty rke

Den ame­ri­kan­ske gol­f­spil­ler er som nævnt al­le­re­de num­mer et i ver­den, og der­for fi nder gol­f­eks­pert Leif Nyholm det svært at spå om, hvor langt den un­ge gol­f­stjer­ne kan dri­ve sit ta­lent.

» Han er al­le­re­de ver­dens bed­ste, men det, der er det store spørgs­mål, er, om han fa­der ud, hvis hans spil skul­le gå i styk­ker – hvis hans put­ning går ned. Men jeg tror ik­ke, det kom­mer til at ske, for han er ut­ro­lig stærk men­talt, « si­ger Leif Nyholm.

Selv­om Jor­dan Spieth al­le­re­de har op­nå­et vir­ke­lig fl ot­te resultater ind­til vi­de­re i sin ko­met­kar­ri­e­re, har han ik­ke tænkt sig at stille sig til­freds. Den vil­jestyr­ke har han få­et gen­nem sin op­dra­gel­se, for­kla­re­de han i in­ter­viewet med Bea­con Jour­nal fra sid­ste år:

» Mi­ne for­æl­dre har al­drig væ­ret i en lig­nen­de po­si­tion, men de har al­tid for­talt mig, at jeg skal sæt­te mål for mig selv. Jeg sæt­ter ek­stremt hø­je mål… jeg har sta­dig ik­ke op­fyldt de fl este af de mål, jeg har sat for mig selv som pro­fes­sio­nel, « si­ger han.

Hans put­ning og hans men­tale fo­kus er det bed­ste i ver­den. Han er en me­get om­hyg­ge­lig spil­ler, og hver gang han er i pro­ble­mer, for­mår han at red­de sig selv ud af det

Hen­rik Sten­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.