VW- SKAN­DA­LEN:

91.000 DAN­SKE BI­LER HAR SNY­DE- SOFTWA­RE

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@bt.dk

Ud af de 600.000 Volkswa­gen bi­ler, der kø­rer rundt på de dan­ske ve­je, kan knap 91.000 væ­re be­rørt af bil­pro­du­cen­tens in­ter­na­tio­na­le foru­re­nings­skan­da­le.

Det op­ly­ste Volkswa­gen Dan­mark i går til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Den dan­ske pres­se­chef for Volkswa­gen Søs Il­lum op­ly­ser, at de hur­tigst mu­ligt vil fi nde ud af, om bi­ler­ne skal ha­ve en tek­nisk el­ler soft wa­re­mæs­sig op­gra­de­ring. Hun op­ly­ser og­så, at den dan­ske af­de­ling er ked af, at skan­da­len nu vil ram­me de dan­ske kun­der, men at bi­ler­ne er helt sik­re at kø­re i.

Mu­lig kom­pen­sa­tion

Chef for FDMs – For­e­ne­de Dan­ske Mo­to­re­je­res - øko­no­mi­ske- po­li­ti­ske se­kre­ta­ri­at, Tor­ben Lund Kudsk af­vi­ser ik­ke, at FDM vil kig­ge på, om de dan­ske bil­e­je­re, der har sny­desoft wa­re i de­res bi­ler, skal kom­pen­se­res øko­no­misk af den ty­ske bil­pro­du­cent. Det ud­ta­ler han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Det er klart, at hvis man får et pro­dukt tilbage, som mar­kant ad­skil­ler sig fra det, man har købt og be­talt for, så kun­ne FDM godt fo­re­stil­le sig, at man bli­ver nødt til at se på, om kun­den skal kom­pen­se­res, « si­ger Tor­ben Lund Kudsk og hen­vi­ser til, at der tit er be­hov for at skrue på fl ere for­skel­li­ge pa­ra­me­tre, når en bil skal foru­re­ne min­dre.

11 mio. på ver­dens­plan

No­get af det, man kan skrue på, er he­ste­kræft er­ne og an­tal­let af ki­lo­me­ter, som bi­len kan kø­re på li­te­ren.

Det man fo­re­lø­bigt ved, er, at pro­ble­met med soft wa­res­ny­de­ri­et re­la­te­rer sig til VWs di­e­sel­mo­tor EA189. Den­ne mo­tor­ty­pe dæk­ker over mo­to­rer i bå­de 1,6- og 2,0- li­ters ud­ga­ver, der har væ­ret i pro­duk­tion 2008- 2015.

På ver­dens­plan kø­rer 11 mil­li­o­ner Volkswa­gen bi­ler rundt med soft wa­ren, der får bi­ler­ne til at frem­stå me­re mil­jø­rig­ti­ge.

Af dem er knap 91.000 dan­ske, 61.000 sven­ske og 160.000 nor­ske.

Det er dog usik­kert, om sny­desoft wa­ren over­ho­ve­det har en eff ekt på det eu­ro­pæ­i­ske mar­ked.

I Eu­ro­pa går man nem­lig me­get op i CO2 udslip, mens man i USA, hvor fu­ske­ri­et blev op­da­get, går op i NOx ( kvæl­stof) udslip.

Sny­desoft wa­ren gør at bi­len ud­le­der min­dre NOx på må­le­sta­tio­nen, end den re­elt ud­le­der på ve­je­ne, men til gen­gæld ud­le­der en lil­le smu­le me­re CO2.

De mod­sa­t­ret­te­de mil­jø­krav til ud­stød­nin­gen be­ty­der alt­så, at en bil, der er mil­jø­rig­tig i Eu­ro­pa, ik­ke nød­ven­dig­vis er det i USA, og det er det, som Volkswa­gen med soft wa­re­ren har for­søgt at sny­de med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.