Ja, pæ­da­go­ger skal væ­re ef­fek­ti­ve

Re­ge­rin­gen vil af­ly­se pla­nen om fle­re pæ­da­go­ger. Har vi råd til at spa­re på vo­res børn?

BT - - DEBAT -

MADS LUND­BY HANSEN Che­fø­ko­nom, Cepos

MAN SKAL PAS­SE på med at sæt­te lig­heds­tegn mel­lem fle­re pen­ge og bed­re dag­in­sti­tu­tio­ner. Pro­duk­ti­vi­tetskom­mis­sio­nen un­der Thor­ning-re­ge­rin­gen vi­ste ty­de­ligt, at der er mu­lig­hed for at få bed­re ser­vi­ce i det of­fent­li­ge med et uæn­dret res­sour­ce­for­brug. Det kan f. eks. ske gen­nem bed­re le­del­se, ved at skæ­re ned på ad­mi­ni­stra­tion, el­ler det kan ske ved at brin­ge sy­ge­fra­væ­ret ned. Un­der Thor­ning- re­ge­rin­gen op­le­ve­de vi, at der kom 12.000 fær­re of­fent­ligt an­sat­te, og det er no­get, jeg hå­ber, den nye re­ge­ring vil fort­sæt­te med.

AT SÆT­TE LIG­HEDS­TEGN mel­lem fle­re pen­ge og ser­vi­ce­kva­li­te­ten er i mi­ne øj­ne et alt for groft reg­ne­styk­ke. Der er ik­ke no­gen en­ty­dig sam­men­hæng mel­lem res­sour­ce­for­brug og den ser­vi­ce, der le­ve­res, for der kan væ­re stor for­skel i pro­duk­ti­vi­te­ten og ef­fek­ti­vi­te­ten alt ef­ter, hvor­dan man væl­ger at le­de de en­kel­te in­sti­tu­tio­ner. Der skal ske en ef­fek­ti­vi­se­ring af dag­in­sti­tu­tio­ner­ne, men hvor­dan den ef­fek­ti­vi­se­ring præ­cis skal fo­re­gå, må væ­re op til den en­kel­te le­del­se i de en­kel­te in­sti­tu­tio­ner. ef­fek­ti­vi­te­ten i det of­fent­li­ge kan fremad­ret­tet øges ved at ud­li­ci­te­re op­ga­ver til ef­fek­ti­ve pri­va­te virk­som­he­der el­ler skæ­re ned på ud­gift er, som ik­ke er nød­ven­di­ge.

DET ER FOR­NUF­TIGT at pri­o­ri­te­re ek­sem­pel­vis la­ve­re top­skat og la­ve­re sel­skabs­skat frem for øget of­fent­ligt for­brug. I øv­rigt er det ik­ke sta­tens an­svar at sty­re nor­me­rin­ger­ne i in­sti­tu­tio­ner­ne, og der er jo ik­ke no­gen, som for­hin­drer den en­kel­te kom­mu­ne i at til­fø­re dag­in­sti­tu­tio­ner­ne fl ere pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.