Putin har al­tid en bag­tan­ke

BT - - DEBAT -

Ver­dens le­de­re er i dis­se da­ge sam­let i New York til FN- top­mø­de, og na­tur­lig­vis er kri­gen i Sy­ri­en et væ­sent­ligt em­ne. Kon­flik­ten bul­drer løs på fjer­de år og har al­le­re­de skabt den stør­ste flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig og tru­er med at desta­bi­li­se­re et i for­vej­en skrø­be­ligt Mel­le­mø­sten. NU MEL­DER RUSLANDS præ­si­dent Vla­di­mir Putin sig på ba­nen med en frem­strakt hånd til de ve­st­li­ge le­de­re om sam­men at be­kæm­pe IS, som bli­ver sam­men­lig­net med Hit­ler. Men som ame­ri­ka­ner­ne si­ger, er der ik­ke no­get, der hed­der en gra­tis frokost. Slet ik­ke, når Vla­di­mir Putin er man­den, der kom­mer med til­bud­det.

Den rus­si­ske præ­si­dent har na­tur­lig­vis en bag­tan­ke, for tro en­de­lig ik­ke, at der er ta­le om et plud­se­ligt ud­brud af med­men­ne­ske­lig­hed i kølvan­det på tv­bil­le­der­ne af flyg­ten­de fa­mi­li­er. Pri­sen for rus­sisk hjælp er, at Sy­ri­ens præ­si­dent Bas­har al- As­sad skal bli­ve på sin post, selv om han har myr­det tu­sin­der og at­ter tu­sin­der af si­ne eg­ne i den lange bor­ger­krig. For det he­le hand­ler om magt­for­hol­de­ne, når kri­gen en­gang er slut. Om rus­ser­ne sta­dig kan ha­ve mi­li­tær­ba­ser i re­gio­nen og der­med be­va­re rol­len som stormagt. JA, OG SÅ kan det og­så spil­le ind, at Putin med sin mi­li­tæ­re styr­ke kan hjæl­pe den slid­te sy­ri­ske hær med at få et over­tag i kam­pen mod de re­li­gi­øse fa­na­ti­ke­re fra IS og der­med il­lu­stre­re, at den ve­st­li­ge ver­dens le­de­re ik­ke har det nød­ven­di­ge mod til at gø­re ar­bej­det fær­digt. Et ar­bej­de, der lod ven­te på sig, og som trods tal­ri­ge bom­be­tog­ter mod IS- lej­re end­nu ik­ke har æn­dret næv­ne­vær­digt på styr­ke­for­hol­det.

Så husk, at Putin vil ha­ve no­get til gen­gæld. Men husk og­så, at det alt­over­skyg­gen­de mål må væ­re, at kon­flik­ten stop­pes. For de be­rør­tes skyld og så­mænd og­så for Eu­ro­pas skyld. For når nog­le hund­re­de tu­sin­de flygt­nin­ge kan ryste EU, så tænk på, hvad fle­re mil­li­o­ner kan. jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.