De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Na­ser Kha­der Uden­rigs­ord­fø­rer ( K)

@ na­ser­k­ha­derdk

Det er et moralsk ne­der­lag, at Ve­sten nu vil ac­cep­te­re, at As­sad, mas­se­mor­de­ren, der har slå­et fl ere ci­vi­le ihjel end IS, kan fort­sæt­te.

Sop­hie H. Andersen Re­gions­rå­ds­fmd. ( S)

@ Sop­hieHAn­der­sen

Ud med pen­ge til føds­ler, dag­in­sti­tu­tio­ner og ud­dan­nel­se. Ind med hånd­vær­ker­fradrag og top­skat­te­let­tel­ser. De små be­ta­ler.

Jo­nas Da­hl Fi­nansord­fø­rer ( SF)

@ jo­nas­da­hl

Re­ge­rin­gen snak­ker om in­ve­ste­rin­ger i frem­ti­den, men spa­rer på børn, skæ­rer på ud­dan­nel­se og forsk­ning. Det er den for­ker­te vej for Dan­mark.

Martin Li­de­gaard Fi­nansord­fø­rer ( R)

@ mar­tin­li­de­gaard

Sært som re­ge­rin­gen sy­ste­ma­tisk skæ­rer i alt til vo­res børn: Pæ­da­go­ger, ud­dan­nel­se, kli­ma og bi­stand.

Uff e El­bæk Par­ti­for­mand ( Å)

@ uff eel­ba­ek

Alt ty der desvær­re på, at Ven­stre har valgt at væ­re me­re en til­ba­ge­sku­en­de for­tids­re­ge­ring end en mo­dig frem­tids­re­ge­ring.

Kri­sti­an Birk Ce­vea

@ BirkKri­sti­an

Om ti år vil Dan­mark mang­le 44.000 fag­lær­te. På eu­ro­pæ­isk plan er det 17 mil­li­o­ner (!).

Jens Chr. Hansen Re­dak­tør, Ber­ling­s­ke

@ Bu­si­nes­sHan­sen

Det er tan­ke­væk­ken­de, at pro­ble­mer­ne ho­ber sig op, når der er slå­et hul – VW, Skat etc. Gæl­der det og­så an­dre?

Pe­ter Skaarup Næst­for­mand ( DF)

@ skaarup_ df

Det er da godt, at vi trods alt har nog­le fæl­les in­ter­es­ser med Rusland, nem­lig be­kæm­pel­sen af Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.