Nej, børn le­ger ik­ke på sam­lebånd

BT - - DEBAT -

ELISA BERG­MANN For­mand for BUPL

VO­RES BØRN ER den bed­ste in­ve­ste­ring, man kan fo­re­ta­ge. Hvis vi gi­ver in­sti­tu­tio­ner­ne bed­re nor­me­rin­ger og bed­re mu­lig­hed for nær­hed og om­sorg, så er pen­ge­ne godt gi­vet ud, for­di bør­ne­ne tri­ves. Ik­ke kun på kort sigt, men og­så på læn­ge­re sigt vil det ha­ve en po­si­tiv ef­fekt ved, at de kla­rer sig bed­re i li­vet og bli­ver go­de skat­te­bor­ge­re. Det kan alt­så ik­ke be­ta­le sig at spa­re på bør­ne­ne, det kan der­i­mod kun be­ta­le sig at in­ve­ste­re i dem.

MADS LUND­BY HANSEN ta­ger fejl, når han si­ger, at pen­ge ik­ke er lig bed­re kva­li­tet. Man skal tæn­ke på, at vi ik­ke ta­ler om en pro­duk­tions­virk­som­hed, men om børn, små børn, som skal se langt ef­ter at bli­ve trø­stet. Vi har brug for, at for­æl­dre er tryg­ge og gla­de ved at af­le­ve­re de­res børn i in­sti­tu­tio­ner­ne. Det er og­så med til at ska­be stør­re pro­duk­ti­vi­tet hos for­æl­dre­ne, hvis de ik­ke skal be­kym­re sig om de­res børns ve og vel.

NÅR RE­GE­RIN­GEN NU vil fjer­ne de øre­mær­ke­de mid­ler til bør­ne­om­rå­det, bli­ver det op til de en­kel­te kom­mu­ner at fin­de pen­ge­ne, og her har vi af fle­re om­gan­ge set, at det går ud over bør­ne­om­rå­det, for­di der på om­rå­det ik­ke er no­gen of­fent­li­ge stan­dar­der, som kom­mu­ner­ne skal leve op til. Det er især de min­dre vel­ha­ven­de kom­mu­ner, som spa­rer, og det har den kon­se­kvens, at et barn får rin­ge­re livs­chan­cer, hvis det til­fæl­dig­vis har et for­kert po­st­num­mer. Kom­mu­ner­ne har sim­pelt­hen ik­ke pen­ge­ne til at in­ve­ste­re på den lange ba­ne, og det gør, at de fat­ti­ge kom­mu­ner igen og igen spa­rer på det her om­rå­de, og der­med ser man en ne­ga­tiv spiral.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.