’ Man f***** ik­ke med D Si­na­tras spø­gel­se’

» ta­ger sig sam­men, når man står der, « for­tæl­ler Sø­ren Huss om at ind­spil­le med Say­bia i Frank Si­na­tras stu­die

BT - - KULTUR - jae@ bt. dk Jan Erik­sen

’ I did it my way’. Så­dan kan Sø­ren Huss si­ge eft er at ha­ve fun­det sig selv som so­list og sangskri­ver på to dansk­spro­ge­de al­bum eft er tra­ge­di­en i 2007, hvor hans da­væ­ren­de ko­ne om­kom i en tra­fi ku­lyk­ke.

Det kend­te Frank Si­na­tra-ci­tat pas­ser på me­re end én må­de, når det gæl­der Sø­ren Huss. For det nye Say­bia- al­bum er ind­spil­let i et stu­die i Los An­ge­les, som op­rin­de­lig blev byg­get i 50er­ne af den ame­ri­kan­ske croo­ner.

Og som se­ne­re er brugt af en per­leræk­ke af store stjer­ner som U2 og Mi­cha­el Ja­ck­son. Og nu og­så af de fem dan­ske mu­si­ke­re fra Ny­borg, der sam­men ud­sen­der nyt al­bum for før­ste gang i ot­te år.

Lak­se­far­vet Hol­lywood- mo­tel

Oce­an Ri­ver Recor­dings lig­ger på Sun­set Bou­le­vard i Los An­ge­les, og for at det ik­ke skal væ­re løgn, bo­e­de Say­bia i et klas­sisk lak­se­far­vet Hol­lywood- mo­tel i gå- af­stand af stu­di­et.

» Der er en mas­se stem­ning i stu­di­et. Ba­re når man træ­der ind i receptionen, ser og lug­ter man, hvad der lig­ner de sam­me gulv­tæp­per, der har lig­get der i 60 år, « si­ger Sø­ren Huss og fort­sæt­ter:

» Vi ind­spil­le­de i det så­kald­te Stu­die B, som Si­na­tra byg­ge­de til sig selv. Selv­føl­ge­lig bli­ver man på­vir­ket af ste­dets hi­sto­rie og mil­jø­et. Som Pal­le ( Sø­ren­sen, trom­mesla­ger, red.) så po­e­tisk sag­de, har man ik­ke lyst til at fucke med Frank Si­na­tras spø­gel­se. Man ta­ger sig sam­men, når man står der. Vi skul­le væn­ne os til de store rum, det var vo­res før­ste ind­spil­ning i ot­te år, og der var lidt jet­lag hos nog­le af os. «

Ind­spil­nin­ger­ne blev le­det af pro­du­cer­ne Ni­ck Jeu­dan og Mark Pat­ter­son, som og­så pro­du­ce­re­de Sø­ren Huss’ an­den so­l­o­p­la­de ’ Op­pe­fra & ned’.

Mø­des hver tirs­dag

Selv­om Say­bia har væ­ret gemt væk i et hjør­ne de se­ne­ste år, og al­le med­lem­mer ud­over Huss har få­et an­dre job el­ler er un­der ud­dan­nel­se, har ban­det holdt sam­men i al­le åre­ne.

Helt præ­cis i Dan­marks æld­ste øve­lo­ka­le­for­e­ning, Muzir­kus i Ny­borg, hvor de er mød­tes stort set hver tirs­dag si­den be­gyn­del­sen for 22 år si­den, og hvor nyklas­si­ke­re som ’ The Second You Sle­ep’ og ’ I Surrender’ så da­gens lys. Og ja, der har og­så væ­ret støt­te og op­bak­ning i øve­lo­ka­let til Sø­ren Huss i den før­ste pe­ri­o­de eft er hans ko­nes død.

Sø­ren Huss har en fast pas­nings­aft ale for dat­te­ren på ban­dets øve­aft en.

» Vi har holdt fast i at mø­des hver tirs­dag gen­nem al­le de mel­lem­lig­gen­de ot­te år. Uden mø­de­pligt. Det er et sted, hvor vi har kun­net hol­de ven­ska­ber­ne ved li­ge - og hyg­ge os. Vi er vildt se­ri­ø­se med vo­res mu­sik, men der skal og­så væ­re plads til det an­det, « si­ger Sø­ren Huss.

’ Vi skæn­des, så det ru­sker’

» Der har nok he­le ti­den lig­get en ik­ke ud­talt fæl­les fø­lel­se af, at der nok i frem­ti­den vil­le kom­me et al­bum. Det var li­ge­som at slå op med kæ­re­sten, da vi brød med hin­an­den i 2008. Når men­ne­sker bry­der med hin­an­den, er man nødt til at luk­ke helt ned og hol­de op med at knal­de. Vi hav­de et be­hov for at luk­ke ned mu­si­kalsk - og sta­dig væ­re ven­ner. Det sid­ste er vig­tigt. Vi har så fun­det ly­sten til at væ­re sam­men igen mu­si­kalsk, « si­ger key­bord­spil­le­ren Jess Jen­sen.

» Vi er et gam­melt æg­te­skab, det ri­ver og ru­sker in­di­mel­lem, og vi skæn­des, så det bra­ger. Men så­dan skal det væ­re. Præ­mis­sen for det nye pla­de­pro­jekt har væ­ret, at vi ger­ne må væ­re ue­ni­ge. Vi måt­te ik­ke dvæ­le ved for­ti­den el­ler tæn­ke i frem­ti­den. Det var her og nu, « til­fø­jer Sø­ren Huss.

Hvad har du få­et ud af di­ne år som so­list?

» Jeg har lært min me­ti­er som mu­si­ker og per­for­mer at ken­de. Jeg ser so­lo­al­bum­met ’ Tro­en & in­gen’ som min sven­de­prø­ve som sangskri­ver. De se­ne­ste år har jeg op­t­rå­dt me­get i kir­ker, hvor jeg er bar­be­ret ned til at væ­re vært og per­for­mer. Jeg fø­ler mig etab­le­ret som sangskri­ver. Klart, at jeg på et tids­punkt fryg­te­de at væ­re på vej ud af det he­le. Der var en smu­le angst, da jeg skul­le ud som so­list - men de føl­gen­de år har jeg få­et tro­en på mig selv som per­for­mer, « si­ger Sø­ren Huss.

Vi ind­spil­le­de i det så­kald­te Stu­die B, som Si­na­tra byg­ge­de til sig selv. Selv­føl­ge­lig bli­ver man på­vir­ket af ste­dets hi­sto­rie og mil­jø­et

Sø­ren Huss

Sø­ren Huss ( her­over) er tilbage i Say­bia med nyt al­bum 2. ok­to­ber. Al­bum­met op­tog de i Frank Si­na­tras stu­die i Los An­ge­les. Hjem­me igen er de i gang med for­be­re­del­ser­ne til de før­ste ud­solg­te kon­cer­ter i Hol­land, hvor de al­tid har haft et stort pu­bli­kum. For godt og vel 60 år si­den blev ne­den­stå­en­de fo­to ta­get af Frank Si­na­tra i hans stu­die på Sun­set Bou­le­vard, hvor Say­bia har ind­spil­let sit nye al­bum. Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.