HEL­BREDT FOR DI­A­BE­TES

Gen­nem­brud i Dan­mark med be­hand­ling af di­a­be­tes. 41- årig mand ku­re­ret ef­ter trans­plan­ta­tion

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

DI­A­BE­TES

Nu kan det væ­re slut med di­a­be­tes ty­pe- 1 som kro­nisk syg­dom. De ca. 32.000 dan­ske­re, som li­der af syg­dom­men, vil frem­over få en ny mu­lig­hed for at bli­ver ku­re­ret. Det kræ­ver dog et om­fat­ten­de ind­greb med trans­plan­ta­tion af ny­re og bugs­pyt­kir­tel. Og det er for de pa­tien­ter, der fin­des eg­net til ind­gre­bet.

Den før­ste dob­belt- trans­plan­ta­tion af ny­re og bugs­pyt­kir­tel i 21 år i Dan­mark blev fo­re­ta­get 7. au­gust på Rigs­ho­spi­ta­let i København. Claus Brøn­dum på 41 år kom un­der kni­ven og blev ef­ter­føl­gen­de er­klæ­ret rask. Han hav­de haft ty­pe 1- di­a­be­tes, si­den han var ét år, og i 2014 fik han kon­sta­te­ret ny­resvigt.

» Den før­ste, jeg mød­te, da jeg våg­ne­de ef­ter trans­plan­ta­tio­nen, var min hu­stru. Min kirurg, Al­lan, var der og­så. Jeg hu­sker, at han for­tal­te mig: ’ Claus, det he­le er gå­et godt. Du har ik­ke suk­ker­sy­ge me­re. Di­ne or­ga­ner fungerer.’ Jeg fik en to­tal lyk­ke­fø­lel­se. Jeg var vi­dun­der­ligt glad. «

Claus Brøn­dum er ud­mat­tet, men han pres­ser det stør­ste smil frem, som han over­ho­ve­det kan. BT mø­der ham i hans hjem li­ge ved Ut­ter­s­lev Mo­se i København, og det er kun et par uger si­den, han vend­te hjem fra Rigs­ho­spi­ta­let ef­ter en me­get vel­lyk­ket dob­belt- trans­plan­ta­tion.

Ny­re og bugs­pyt­kir­tel

Han var den før­ste di­a­be­tes­pa­tient med ny­resvigt i Dan­mark i 21 år, som har få­et fo­re­ta­get en dob­belt­trans­plan­ta­tion af ny­re og bugs­pyt­kir­tel. Re­sul­ta­ter­ne var i sin tid ik­ke til­freds­stil­len­de, så den ty­pe af trans­plan­ta­tio­ner til di­a­be­tes­pa­tien­ter med ny­resvigt blev indstil­let på ube­stemt tid. Ud­vik­lin­gen har i mel­lem­ti­den gjort det mu­ligt at gen­op­ta­ge trans­plan­ta­tio­ner­ne for pa­tien­ter med di­a­be­tes ty­pe- 1.

I godt 40 år le­ve­de Claus Brøn­dum med ty­pe 1- suk­ker­sy­ge, så syg­dom­men har væ­ret en stor del af hans dag­lig­dag i en halv men­ne­ske­al­der. Han har al­tid væ­ret af­hæn­gig af at få in­sulin sprøjtet ind via ar­men. Som 10- årig lær­te han at stik­ke sig selv og end­te med at skul­le ha­ve fi­re ind­sprøjt­nin­ger om da­gen. Som til­læg blev han og­så vant til at må­le sit blod­suk­ker via fin­ge­ren fem- ti gan­ge om da­gen.

» De stør­ste be­græns­nin­ger ved suk­ker­sy­gen var føl­ge­syg­dom­me. Jeg er ble­vet ope­re­ret med la­ser i øj­ne­ne og få­et ner­ve­be­tæn­del­se i mi­ne fød­der. For­le­den gik jeg på glø­de­n­de kul fra vo­res grill, og jeg kun­ne ik­ke mær­ke no­get, « for­tæl­ler Claus Brøn­dum, mens han kig­ger ud på det smuk­ke sen­som­mer­vejr.

I novem­ber 2014 fik Claus Brøn- dum kon­sta­te­ret ny­resvigt, og så hav­de al­voren og be­svær­lig­he­der­ne ved hans syg­dom for al­vor sat ind. Ny­resvig­tet be­tød, at han skul­le i di­a­ly­se tre gan­ge om ugen med en sam­let be­hand­lings­tid på mel­lem 15 og 18 ti­mer. En stor om­vælt­ning i en hver­dag med fast ar­bej­de og hu­stru.

Tal­te me­get om frem­ti­den

» Jeg tal­te me­get med min hu­stru om vo­res frem­tid. Vi gik fra at kun­ne gø­re, hvad vi vil­le, til at jeg skul­le i di­a­ly­se. Det er for ek­sem­pel enormt be­svær­ligt at ta­ge ud at rej­se, for man skal sta­dig i di­a­ly­se, når man er væk, « si­ger Claus Brøn­dum.

Læ­ger­ne fandt ef­ter­føl­gen­de, at han var eg­net til en kom­bi­ne­ret trans­plan­ta­tion af ny­re og bugs­pyt­kir­tel. I marts 2015 blev han så skre­vet op på en ven­te­li­ste, og cir­ka fem må­ne­der ef­ter fik han sit livs bed­ste op­ring­ning, mens han var på ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.