Brø­let Pi­len pe­ger på El­le­mann- Jen­sen

Re­ge­rin­gen kan få et sø­sken­de­par som mi­ni­stre

BT - - NYHEDER - Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

FA­VO­RIT

Der er én klar fa­vo­rit til at af­lø­se den de­tro­ni­se­re­de for­svars­mi­ni­ster, Carl Holst, der i går over mid­dag trak sig fra po­sten eft er en lang pe­ri­o­de fyldt med dår­li­ge sa­ger: Jakob El­le­mann- Jen­sen.

» Han er et godt bud på den nye for­svars­mi­ni­ster. Han er drift ssik­ker. Og så er han god til at gli­de af på svæ­re sa­ger. No­get som mi­ni­ste­ri­et mang­ler, « si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og tid­li­ge­re spin­dok­tor for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Søs Ma­rie Serup.

BT er­fa­rer og­så fra kil­der tæt på re­ge­rin­gen, at El­le­mann- Jen­sen er fa­vo­rit til po­sten.

Jakob El­le­mann- Jen­sen, der er søn af Uff e El­le­mann- Jen­sen, sid­der på nu­væ­ren­de tids­punkt på den magt­ful­de post som po­li­tisk ord­fø­rer for Ven­stre. Der­u­d­over sid­der han i en ræk­ke ud­valg - her­i­blandt for­svar­s­ud­val­get. Net­op fra po­sten som po­li­tisk ord­fø­rer har han im­po­ne­ret, for­kla­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua.

» Han er den næ­ste, der står på spring og har gjort det glim­ren­de som po­li­tisk ord­fø­rer, « si­ger Jarl Cor­dua.

Svær at und­væ­re

Men det kan sam­ti­dig væ­re Jakob El­le­mann- Jen­sens store pro­blem. At par­ti­et ik­ke kan und­væ­re ham som po­li­tisk ord­fø­rer.

» Fle­re me­ner, at El­le­mann ik­ke kan und­væ­res som po­li­tisk ord­fø­rer - og der­for kan den ukend­te Knuth må­ske kom­me i spil til po­sten, « si­ger Søs Ma­rie Serup med hen­vis­ning til den nyvalg­te Marcus Knuth.

Hvis Jakob El­le­mann- Jen­sen bli­ver valgt, kan han bli­ve kol­le­ga med sin sø­ster, Ka­ren El­le­mann, der er So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster i den re­ne Ven­stre- re­ge­ring.

Po­sten som for­svars­mi­ni­ster vil ik­ke lig­ge fj er­nt for den 42- åri­ge El­le­mann- Jen­sen, der blandt an­det kan skri­ve kap­ta­jn i den dan­ske ba­ta­l­jon i Bos­ni­enHer­ce­g­ovi­na på sit cv.

Ken­der ik­ke om­rå­det

Men der kan og­så kom­me an­dre Ven­stre- po­li­ti­ke­re i spil, for­kla­rer de to po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer.

» Et par bud kun­ne væ­re Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen og Ja­cob Jen­sen, « si­ger Søs Ma­rie Serup, der dog ser beg­ge som min­dre sand­syn­li­ge bud.

» Jeg ser det ik­ke som ret re­a­li­stisk, da de ik­ke har ret godt kend­skab til net­op det felt, « si­ger hun med hen­vis­ning til for­svars­om­rå­det, der blandt an­det står over for ind­køb af nye ja­ger­fl y til et stort mil­li­ard­be­løb.

En out­si­der

Jarl Cor­dua næv­ner en va­ske­æg­te out­si­der som et bud på en kom­men­de for­svars­mi­ni­ster, hvis val­get ik­ke fal­der på Jakob El­le­mann- Jen­sen.

» Lars Løk­ke kun­ne og­så rin­ge og spør­ge Pe­ter Chri­sten­sen. Det er be­stemt en mu­lig­hed. Men jeg tror ik­ke, Pe­ter Chri­sten­sen vil, « si­ger Jarl Cor­dua om den tid­li­ge­re Ven­stre- mi­ni­ster, der gan­ske over­ra­sken­de ik­ke blev gen­valgt ved sid­ste fol­ke­tings­valg.

Ét er sik­kert. Afl øse­ren for Carl Holst bli­ver fun­det i dag. Det med­del­te stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke al­le­re­de i går, da det stod klart, at Carl Holst måt­te træk­ke sig som for­svars­mi­ni­ster eft er blot tre må­ne­der i sto­len. Han kan nu se frem til at bli­ve me­nigt med­lem af Fol­ke­tin­get.

BT er­fa­rer, at Ja­cob Jen­sen er et godt bud til po­sten som po­li­tisk ord­fø­rer, hvis Jakob El­le­man­nJen­sen bli­ver ud­pe­get som for­svars­mi­ni­ster i dag.

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen kun­ne og­så væ­re et bud på en ny for­svars­mi­ni­ster.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.