En trus­sel for re­ge­rin­gen

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det har ik­ke set godt ud for for­svars­mi­ni­ster Carl Holst. Læn­ge. Den ene møgs­ag eft er den an­den har sat sig fast på mi­ni­ste­rens fi ne jak­ke­sæt, og in­tet ty­de­de på, at de vil­le gå væk. HOLST VAR HAND­LING­S­LAM­MET og kun­ne ik­ke få øren­lyd til at ta­le om for­sva­ret, krigsind­sat­sen mod Is­la­misk Stat el­ler ind­kø­bet af nye ja­ger­fl y. Alt hand­le­de om eft er­ve­der­lag, mu­ligt ulov­ligt brug af sin skat­te­be­tal­te spin­dok­tor un­der valg­kam­pen og - se­ne­st - BTs af­slø­ring af, at Holsts se­kre­tær vil­le la­ve ord­ly­den på en fak­tu­ra fra en ek­stern ta­leskri­ver om, så det op­rin­de­li­ge for­mål blev skjult for Re­gion Syd­dan­mark, der skul­le be­ta­le reg­nin­gen. Der er strid om, hvem der gav or­dren - og det skal en un­der­sø­gel­se nu klar­læg­ge. SAM­LET SET VAR der så man­ge ’ kla­re in­di­ci­er’, som re­gions­for­mand Step­ha­nie Lo­se ( V) be­skri­ver det, for, at Carl Holst har over­t­rå­dt reg­ler­ne, at det ik­ke kun lam­me­de hans egen ger­ning som mi­ni­ster. Det tru­e­de og­så med i al­vor­lig grad at skyg­ge for re­ge­rin­gens hand­le­kraft i lang tid, og der­med blev Holst en be­last­ning for sin gam­le ven, stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. CARL HOLST, TID­LI­GE­RE po­pu­lær stem­me­slu­ger i det syd- og sønderjyske, tru­e­de og­så sit eget par­ti, der de se­ne­ste må­ne­der er lø­bet ind i dår­li­ge me­nings­må­lin­ger. For­svars­mi­ni­ste­rens po­pu­la­ri­tet er styrt­dyk­ket si­den til­træ­del­sen og score­de i den se­ne­ste analyse hi­sto­risk lavt. No­get ty­der på, at Carl Holst har mi­stet til­li­den i be­folk­nin­gen. IN­GEN AF HOLSTS møgs­a­ger er fuldt op­lyst end­nu, og in­den det er sket, kan vi ik­ke en­de­ligt kon­klu­de­re. Men der teg­ner sig et bil­le­de af en mand, der har haft ual­min­de­ligt dår­lig døm­me­kraft , når han har skul­let vur­de­re, hvad der er mit, og hvad der er dit. Og det er en skidt egen­skab hos en po­li­ti­ker. osa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.