HJORT: 0 KRO­NER OG 0 MAN­DA­TER ’’

Finansministeren i eff ek­tiv for­vent­nings­af­stem­ning ved frem­læg­gel­se af for­slag til fi nans­lov

BT - - DEBAT -

Ud­gangs­punk­tet i run­de tal er 0. Så klar var be­ske­den fra fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ved frem­læg­gel­se af re­ge­rin­gens for­slag til fi nans­lov for 2016. Og det blev fulgt op af en klar besked om, at han ger­ne hø­rer go­de idéer, men de skal ledsa­ges af for­slag til fi nan­si­e­ring, og par­ti­er­ne skal selv hjæl­pe med at sam­le et fl er­tal bag de­res idéer. Med an­dre ord: Kom ik­ke til mig med pro­ble­mer, kom med løs­nin­ger. Nor­malt er en­hver re­ge­rings frem­læg­gel­se af for­slag til fi nans­lov en for­ud­si­ge­lig ri­tu­el stam­me­dans. Man kan nær­mest skri­ve al­le replik­ker­ne på for­hånd. Det gjor­de sig da og­så gæl­den­de for de fl este par­ti­ers re­ak­tio­ner oven på for­sla­get, hvor fi nansord­fø­re­re­ne med hver sit kor af juhu- pi­ger brød ud i kla­ge­sang over fejl og mang­ler. Men fi nans­mi­ni­ste­ren og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne over­ra­ske­de. FINANSMINISTEREN AN­LAG­DE EN helt sær­lig Claus Hjort- til­gang, hvor han i en pud­sig blan­ding af at træk­ke på skul­dre­ne, spyt­te folk i ho­ve­d­et og sam­ti­dig helt råt frem­læg­ge pro­ble­mer­ne, fi k fl yt­tet en væ­sent­lig del af ar­bejds­byr­den og an­sva­ret over på po­li­ti­ske med- og mod­spil­le­re. CLAUS HJORT FRE­DE­RIK­SEN tog bå­de Fol­ke­tin­gets par­ti­er og me­di­er­ne i skole ved da­gens præ­sen­ta­tion. Med me­get pæ­da­go­gi­ske visu­el­le hjæl­pe­mid­ler ak­kom­pag­ne­ret af fi nans­mi­ni­ste­rens på­ta­ge­de op­gi­ven­de for­ud­si­gel­se af, at re­ge­rin­gen vil bli­ve be­skyldt for al­ver­dens ulyk­ker nu - uan­set, hvad den gør. Det hand­le­de selv­føl­ge­lig om at iso­le­re sig mod kri­tik­ken. Men det var og­så et ved­va­ren­de bidsk an­greb på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne per­so­ni­fi ce­ret ved tid­li­ge­re fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don. Så bå­de i ind­hold og form sig­na­le­re­de Claus Hjort Fre­de­rik­sen, at en kom­men­de ho­ved­aft ale skal byg­ge på blå bloks man­da­ter. BLÅ BLOK FIK da og­så en an­mærk­ning med hjem i kon­takt­bo­gen, nem­lig be­ske­den om, at de selv skal hjæl­pe med at sam­le 90 man­da­ter bag de­res idéer. Det var bå­de en hil­sen til De Kon­ser­va­ti­ves øn­sker om­kring grund­skyl­den, Dansk Fol­ke­par­tis øn­sker i for­hold til æl­dre og på ud­læn­din­ge­om­rå­det og i min­dre grad til Li­be­ral Al­li­an­ce, som i fi nans­lo­vs­sam­men­hæng træk­ker tin­ge­ne i den ret­ning, som hjæl­per Hjort med at få bud­get­tet til at stem­me og und­gå at kom­me i ka­ram­bo­la­ge med EUs reg­ler. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE LOD SIG ik­ke i næv­ne­vær­dig grad pro­vo­ke­re af fi nans­mi­ni­ste­ren. Nu­vel, der blev eft er­lyst pen­ge til ker­ne­vel­færd og sagt, at for­sla­get ik­ke gik i den ret­ning, som S vil­le ha­ve valgt. Men ta­get i be­tragt­ning, hvad grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen el­lers kun­ne ha­ve sagt, så var det en helt usæd­van­ligt ven­lig mod­ta­gel­se af re­ge­rin­gens ud­spil. Det skal man ik­ke for­veks­le med enig­hed. Det skal af­læ­ses som for­hand­lings­vil­je. FINANSMINISTEREN KOM MED ta­sken fuld af dår­li­ge nyhe­der, som han be­stemt ik­ke put­te­de med - det var klogt og vel­gen­nem­ført at hånd­te­re pro­ble­mer­ne så off en­sivt. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lyk­ke­des med at sig­na­le­re an­svar­lig­hed og ud­vi­se stor vil­je til for­hand­ling - en stil som man­ge væl­ge­re sæt­ter stor pris på. Men må­ske var det Li­be­ral Al­li­an­ces fi nansord­fø­rer Ole Birk Ole­sen, der mest præ­cist sat­te ord på, hvad re­ge­rin­gens for­slag til fi nans­lov var et ud­tryk for, nem­lig ’ om­pri­o­ri­te­ring in­den for den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske vel­færds­stat’. Så må­ske bli­ver det ik­ke helt umu­ligt for S at bi­de sig fast i bord­kan­ten hos Hjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.