Vil det væ­re godt for Dan­mark at spa­re 6,7 mia. kr. på fi nans­lo­ven, som re­ge­rin­gen fo­re­slår?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.56 LA­VE­STE FÆL­LESNÆV­NER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.58 DET ER DE RØ­DES SKYLD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.55 SLET IK­KE BLÅT NOK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.35 FI­NANS­LOV TIL DE RI­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Nej

SKÆ­RER I ELI­TEN

Ja­cob Krogh Sø­ren­sen

Aman­da Sta­ge Abildskov

Lars Pe­ter Sejr Andersen

An­dreas Jakob­sen

Bir­git­te Jør­gen­sen

Ja

3.388 stem­mer på bt. dk

At skæ­re i forsk­nings­bi­dra­get er som at skri­ve sin egen død­sat­test. Det kan vir­ke­lig ik­ke i mit ho­ved gi­ve me­ning, at man skal skæ­re i et om­rå­de, hvor vi i Dan­mark er med på eli­te­pla­net. Man le­ger po­ten­ti­elt med folks liv. Det er jo helt, helt skævt. Hvor­dan kan man sy­nes, at et hånd­vær­ker­fradrag ( som ik­ke vir­ker) er vig­ti­ge­re end ud­dan­nel­se? Man kan godt se, at den­ne spa­re­plan ta­ler til la­ve­ste fæl­lesnæv­ner. Husk nu, at de rø­de par­ti­er sag­de, at der var pen­ge. Det var der så ik­ke. Det er uam­bi­tiøst af Ven­stre­r­e­ge­rin­gen. Der mang­ler be­spa­rel­ser og skat­te­let­tel­ser. Det er en ren rød fi nans­lov. Ud med blå blok. De øde­læg­ger vo­res dan­ske sam­fund, og de tæn­ker kun på de ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.