Des­in­te­gra­tion

BT - - DEBAT -

Det mul­ti­kul­tu­rel­le sam­fund frem­hæ­ves i ti­de og især uti­de som et eft er­trag­tel­ses­vær­digt sce­na­rio, men hvis vok­sen­de grup­per af ind­van­dre­re ak­tivt mod­vir­ker in­te­gra­tion og iso­le­rer sig i so­ci­a­le en­he­der og i ghet­to­er, er det ik­ke mul­ti- kul­tu­ra­lis­me men des­in­te­gra­tion af et el­lers sta­bilt og vel­ord­net sam­fund, vi har i ud­sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.