SIN VEN ALE­NE Får 1,7 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015 Eft er tre må­ne­der som for­svars­mi­ni­ster får Carl Holst ( V) ud­be­talt om­kring 1,7 mil­li­o­ner kro­ner i eft er­ve­der­lag. Det mind­ste, som en mi­ni­ster kan få i eft er­ve­der­lag, er løn for 18 må­ne­der. Det får Holst.

Eft er­ve­der­la­get modreg­nes dog Ven­stre- po­li­ti­ke­rens løn som med­lem af Fol­ke­tin­get, for­di han fort­sæt­ter i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe eft er af­gan­gen som mi­ni­ster.

Eft er­ve­der­lag har tid­li­ge­re vist sig at væ­re en dår­lig sag for Carl Holst. Han blev som nyud­nævnt for­svars­mi­ni­ster i som­mer kri­ti­se­ret for at ha­ve be­holdt 833.040 kr., som han modt­og i eft er­ve­der­lag fra sin tid som re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark. Eft er­ve­der­la­get til Holst får hård kri­tik fra bå­de Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen fra En­heds­li­sten og Li­be­ral Al­li­an­ces le­der An­ders Samu­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.