’’

BT - - NYHEDER - Carl Holst, tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster

Jeg ved ik­ke, hvad der er op og ned i den sag. Jeg kan si­ge, at jeg har ik­ke haft no­get med fak­tu­re­ring at gø­re. Men jeg er glad for, at re­gio­nen har be­slut­tet at la­ve en ek­stern un­der­sø­gel­se af sa­gen

tern un­der­sø­gel­se, « si­ger Carl Holsts egen par­ti­fæl­le og afl øser på po­sten som re­gions­for­mand i Syd­dan­mark, Step­ha­nie Lo­h­se, til BT.

BT kun­ne i går for­tæl­le, at Carl Holsts da­væ­ren­de se­kre­tær i Re­gion Syd­dan­mark hav­de med­vir­ket til at få æn­dret ord­ly­den i en fak­tu­ra for at skju­le ud­gift er på 16.000 kr., som Carl Holst hav­de haft til den ek­ster­ne ta­leskri­ver i 2012 og 2013. Det dre­je­de sig helt kon­kret om tre ta­ler og et skrift ligt ind­læg,

Ulov­ligt at æn­dre i fak­tu­ra­er

Sa­gen er kon­tro­ver­si­el, for­di det iføl­ge en pro­fes­sor er ulov­ligt at æn­dre i en fak­tu­ra. Men og­så for­di re­gio­nen selv er­ken­der, at det er stærkt tvivl­s­omt, om fl ere af de ta­ler, som Carl Holst hav­de købt hjælp til, rent fak­tisk hav­de no­get med re­gio­nen at gø­re, og der­med slet ik­ke bur­de væ­ret ble­vet be­talt af re­gio­nen.

Sidst­nævn­te for­hold for­stær­kes af, at den er­far­ne chef­se­kre­tær, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, spe­ci­fi kt hav­de spurgt en over­ord­net om, hvor­vidt reg­nin­gen skul­le be­ta­les af Re­gion Syd­dan­mark.

Carl Holst af­vi­ste i går fl ere nær­gå­en­de spørgs­mål fra dag­bla­det Po­li­ti­ken om, hvor­vidt han var vi­den­de om, at der blev æn­dret i fak­tu­ra­en.

» Jeg ved ik­ke, hvad der er op og ned i den sag. Jeg kan si­ge, at jeg har ik­ke haft no­get med fak­tu­re­ring at gø­re. Men jeg er glad for, at re­gio­nen har be­slut­tet at la­ve en ek­stern un­der­sø­gel­se af sa­gen, « lød det fra Carl Holst.

En lig­nen­de af­vis­ning af kend­skab til sa­gen er Carl Holst kom­met med til BT på skrift .

Med den promp­te af­vis­ning kom­mer Holst bl. a. til at pe­ge på sin tid­li­ge­re og man­ge­åri­ge tro­fa­ste se­kre­tær som den, der ale­ne har få­et skjult hans ud­gift er til ta­ler.

Se­kre­tær hand­le­de ik­ke ale­ne

Men BT har talt med fl ere kil­der i re­gio­nen, der af­vi­ser, at se­kre­tæ­ren har hand­let på egen hånd.

Blandt an­det med­lem af re­gions­rå­det for SF Ida Dam­borg.

» Jeg vil si­ge det så­dan, at jeg har fuld til­tro til de ad­mi­ni­stra­ti­ve me­d­ar­bej­de­re, der sid­der i di­rek­tions­se­kre­ta­ri­a­tet, her­un­der den på­gæl­den­de chef­se­kre­tær, « si­ger hun.

Vig­tigt at un­der­sø­ge

Tvær­ti­mod kan Carl Holst for­be­re­de sig på et stør­re eft er­spil.

» He­le for­må­let med at la­ve den ek­ster­ne un­der­sø­gel­se er net­op at fi nde ud af, hvad der er op og ned i sa­gen. Det er og­så vig­tigt, at det ik­ke er no­gen, der har ak­tier i sa­gen, som un­der­sø­ger det, « til­fø­jer Step­ha­nie Lo­se.

For­u­den Carl Holst kan pi­len og­så pe­ge på den da­væ­ren­de re­gions­di­rek­tør Mik­kel Hem­m­ings­en, der i dag er di­rek­tør i øko­no­mi­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Over for BT har han in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen.

Chef­se­kre­tæ­ren har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til BT.

Carl Holst valg­te

igår at træk­ke sig som for­svars­mi­ni­ster, sam­me

dag som en ny uhel­dig sag ram­te ham. Fo­to: Linda

Ka­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.