Red­de­de to film­stjer­ner fra dø­den

Hel­la Joof og Tri­ne Dyr­holm var tæt på at om­kom­me un­der op­ta­gel­ser­ne til Tho­mas Vin­ter­bergs de­but­film

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk sin sid­ste gik på pen­sion i 2014.

FAR­LIGT AR­BEJ­DE

Dansk film har væ­ret tæt på at mi­ste to af si­ne stør­ste stjer­ner.

Det for­tæl­ler den navn­kun­di­ge film­pro­du­cer Ib Tardini i bo­gen ’ 40 for­ry­gen­de år i dansk film’.

I ef­ter­å­ret 1995 var fil­min­struk­tør Tho­mas Vin­ter­berg midt i op­ta­gel­ser­ne til de­but­fil­men ’ De stør­ste hel­te’ med Ul­rich Thom­sen, Tho­mas Bo Lar­sen og Mia Ma­ria Ba­ck i ho­ved­rol­ler­ne.

Og­så en ung Tri­ne Dyr­holm, der på det tids­punkt li­ge var kom­met ud fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le, samt Hel­la Joof var på rol­le­li­sten.

De to sku­e­spil­le­rin­der an­kom til et øde om­rå­de i Jøn­kø­bing i det nord­li­ge Sve­ri­ge, hvor nog­le ba­des­ce­ner i en sø skul­le sky­des.

» Vi hav­de fun­det en lil­le hyt­te, hvor de kun­ne klæ­de om og op­hol­de sig, og der var ble­vet sat en ka­ta- ly­sa­tor­ovn ind, så der var var­me på, for det var godt in­de i ef­ter­å­ret, og det var pænt koldt, « si­ger Ib Tardini til BT.

In­gen af dem sva­re­de

» Tri­ne og Hel­la lag­de sig i hyt­ten for at hvi­le, in­den de skul­le i gang med op­ta­gel­ser­ne se­ne­re på da­gen uden­for. Og på et tids­punkt stak jeg helt til­fæl­digt ho­ve­d­et ind til dem for at se, om de er okay. «

» Har I det godt, tø­ser? « , rå­ber Ib Tardini ind ad dø­ren.

Men hver­ken Hel­la Joof el­ler Tri­ne Dyr­holm sva­rer. Det un­drer den er­far­ne pro­duk­tions­le­der, der går ind i hyt­ten, der er ble­vet me­get varm.

» Så op­da­ger jeg, at de over­ho­ve­det ik­ke kan hø­re mig. De lig­ger fuld­stæn­dig liv­lø­se, og jeg kan slet ik­ke væk­ke dem. Og så plud­se­lig slår det mig, at der er no­get helt galt, « for­tæl­ler Ib Tardini, der øje­blik­ke­ligt be­slut­ter sig for at få de to sku­e­spil­le­re ud i den fri­ske luft.

» Så jeg trak først Tri­ne ud på græs­set uden for hyt­ten, og der­ef­ter Hel­la. Jeg var ik­ke stærk nok til at bæ­re dem ud, så jeg greb dem un­der ar­me­ne og trak dem ud, mens de­res ben slæb­te ef­ter dem. Jeg var ale­ne, og jeg råb­te og ryste­de i dem. Og ef­ter et styk­ke tid i den fri­ske luft våg­ner de lang­somt op. De var fand­me svæ­re at få liv i, « si­ger Ib Tardini, der sta­dig er ry­stet i dag ved tan­ken om, hvad der kun­ne væ­re sket, hvis han ik­ke helt til­fæl­digt hav­de stuk­ket ho­ve­d­et in­den­for i den lil­le hyt­te, der var ble­vet fyldt med livs­far­lig kulil­te fra den med­brag­te ka­ta­ly­sa­tor­ovn.

» Vi skul­le fak­tisk først bru­ge dem en ti­me til halvan­den ef­ter, så de kun­ne sag­tens ha­ve lig­get me­get læn­ge­re tid. Det kun­ne væ­re endt fuld­stæn­dig ka­ta­stro­falt. «

Kan in­tet hu­ske

» Det be­syn­der­li­ge er, at det al­drig rig­tigt gik op for Tho­mas ( Vin­ter­berg) og fo­to­gra­fen ( Ant­ho­ny Dodd Mant­le), at det her var gan­ske al­vor­ligt. Da jeg for­tal­te dem, at Tri­ne og Hel­la var ble­vet kulil­te­for­gif­tet i hyt­ten, var de så op­ta­get af de­res eg­ne ting, at de ba­re spurg­te, om de

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015 så vil­le bli­ve klar til op­ta­gel­ser­ne. Så jeg tror ik­ke, at Vin­ter­bar­net ( Vin­ter­berg), hu­sker det som no­get vi­de­re, « si­ger Ib Tardini.

» Jeg har mødt Hel­la nog­le gan­ge si­den, og hun si­ger hver gang, at jeg er man­den, der har red­det hen­des liv. Tri­ne der­i­mod kan in­tet hu­ske fra epi­so­den. Al­voren gik al­drig rig­tigt op for hen­de. Og jeg har på for­nem­mel­sen, at hun ba­re tro­e­de, at hun hav­de so­vet me­get, me­get dybt, da hun kom til sig selv igen, « si­ger Ib Tardini, der for­tæl­ler, at der sker langt fle­re ulyk­ker på film­op­ta­gel­ser, end of­fent­lig­he­den hø­rer om:

» Der sker sinds­sygt man­ge li­ge­ved- og- næ­sten- ulyk­ker un­der film­op­ta­gel­ser. Vi hav­de jo Bo­dil Jør­gen­sens for­fær­de­li­ge ulyk­ke for­ri­ge som­mer, og der sker me­get me­re, som man al­drig hø­rer om. Hen­ning Mo­ritzen faldt af en he­st un­der en op­ta­gel­se og blev så ska­det, at han gik med stok re­sten af li­vet og al­drig rig­tigt kom sig over det. Folk bli­ver for­brændt el­ler fal­der ned fra ting. På ’ Gum­mi- Tarzan’ blev Jens Ok­king for­brændt af kul­sy­re på he­le ryg­gen. Så­dan no­get sker med jæv­ne mel­lem­rum. «

Bo­gen ’ Tardini - 40 for­ry­gen­de år i dansk film’ ( Fry­den­lund) er skre­vet af Chri­sti­an Mong­gaard og ud­kom­mer d. 2. ok­to­ber.

Født: Ud­dan­net:

1948 i Van­ge­de.

Elek­tri­ker, og har læst på Blå­gårds læ­rer­se­mi­na­ri­um.

be­gyn­del­sen af 1970er­ne har han ar­bej­det i den dan­ske film­bran­che som pro­duk­tions­le­der, ind­spil­nings­le­der, pro­du­cer og pro­du­cent.

bl. a. ar­bej­det sam­men med fil­min­struk­tø­rer­ne Nils Malm­ros, Bil­le Au­gust, Tho­mas Vin­ter­berg, Lars von Tri­er, Anet­te K. Ole­sen, Jør­gen Leth, Sus­an­ne Bi­er, Lo­ne Scher­fig og Per Fly.

på me­re end 150 fik­tions­film og har bl. a. pro­du­ce­ret filmsuc­ce­ser som ’ Vil du se min smuk­ke nav­le’, ’ Bæn­ken’, ’ Ita­li­ensk for be­gyn­de­re’, ’ Op på fars hat’, ’ Tro, håb og kær­lig­hed’, ’ Kund­ska­bens træ’ og tv- se­ri­er­ne ’ Ri­get’ og ’ Klovn’.

pro­du­cer på Tri­er og Pe­ter Aal­bæks film­sel­skab Zen­tro­pa, hvor han og­så var me­de­jer.

i 2001 en Æres- Bo­dil for sin ind­sats i dansk film.

in­struk­tør­sam­men­slut­nin­gen ’ Ib- pri­sen’ opkaldt ef­ter Tardini.

Si­den

Han har

Har ar­bej­det

Tardini var i en år­ræk­ke

Modt­og

I 2011 Stif­te­de

Tardini pro­du­ce­re­de

film i 2012. Ib Tardini

Hel­la Joof og Tri­ne Dyr­holm hav­de nær mi­stet li­vet af kulil­te­for­gift­ning i en hyt­te i Sve­ri­ge un­der op­ta­gel­ser­ne til en film.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup og Ni­ko­lai Li­na­res Tho­mas Vin­ter­bergs de­but­film ’ De stør­ste hel­te’ fra 1996. Hel­la Joof ( tv.) og Tri­ne Dyr­holm ( ba­gerst). I mid­ten Mia Ma­ria Bach med Tho­mas Bo Lar­sen bag hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.