Tegn på ra­di­ka­li­se­ring hos kniv­stik­ker

BT - - NYHEDER - Po­li­ti­et tog in­gen chan­cer ef­ter kni­vover­fal­det i går. Jan Bjer­re Lauridsen og Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

IS­LA­MIST

Den stats­lø­se palæsti­nen­ser, der for­modes at stå bag et kni­vover­fald mod en be­tjent i Sand­holm­lej­ren nat­ten til tirs­dag, har sym­pa­ti for den ek­stre­mi­sti­ske, mi­li­tan­te be­væ­gel­se Is­la­misk Stat ( IS) og kan væ­re ra­di­ka­li­se­ret.

Det kon­klu­de­rer Nord­s­jæl­lands Po­li­ti, op­ly­ser chef­po­li­ti­in­spek­tør Magnus An­d­re­sen.

» Ef­ter­forsk­nin­gen vi­ser nog­le tegn på ra­di­ka­li­se- ring hos den­ne per­son. Det er nog­le af de fund fra vo­res ransag­ning og un­der­sø­gel­ser af ger­nings­ste­det. Vi ef­ter­for­sker nu i, hvor stor grad han har væ­ret ra­di­ka­li­se­ret, « si­ger han.

Ind­til vi­de­re mang­ler po­li­ti­et dog at klar­læg­ge et mo­tiv, for­tæl­ler chef­po­li­ti­in­spek­tør Magnus An­d­re­sen.

Stuk­ket i ma­ven

Han op­ly­ser, at den for­mode­de ger­nings­mand har sym­pa­ti for den is­la­mi­sti­ske be­væ­gel­se IS. Iføl­ge po­li­ti­et kan den mistænk­te mu­lig­vis og­så væ­re » psy­kisk usta­bil « .

Be­tjen­ten, som blev over­fal­det, ar­bej­der ved Rigs­po­li- ti­et, hvis ud­læn­din­ge­af­de­ling har fast kon­tor på asyl­cen­tret Cen­ter Sand­holm ved Bir­ke­rød.

Drabs­for­sø­get skul­le iføl­ge po­li­ti­et væ­ret sket, da be­tjen­ten så lys i nog­le lo­ka­ler, som nor­malt er luk­ket af om nat­ten, og un­der­søg­te dem nær­me­re. Her blev han over­fal­det og stuk­ket tre gan­ge i ma­ven. Han mel­des uden for livs­fa­re, men er fort­sat ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter. Den an­hold­te har væ­ret kendt i asyl­sy­ste­met si­den 2013 og har si­den juli op­holdt sig i Ud­rej­se­cen­ter Sjæls­mark. Her har han ven­tet på at bli­ve sendt ud af lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.