Gråt og usta­digt ef­ter­år­s­vejr

BT - - NYHEDER - Det dej­li­ge vejr slut­ter snart. Fo­to: Scan­pix

VEJ­RET

Vej­r­g­u­der­ne har vist sig fra den pæ­ne si­de de se­ne­ste da­ge med lunt og tørt vejr.

Men det gæl­der om at ny­de det, for iføl­ge prog­no­sen fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI) bli­ver ok­to­ber grå og usta­dig. Det flot­te høj­tryks­vejr ven­tes at va­re ved ugen ud, men al­le­re­de i næ­ste uge går det lidt ned ad bak­ke. » Fron­ter

med sky­er og regn nær­mer sig ve­st­fra, og vi ven­ter lidt la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer, « si­ger me­te­o­r­o­log i DMI Martin Lind­berg.

I uge 42 er det ef­ter­års­fe­rie for man­ge fa­mi­li­er med sko­le­sø­gen­de børn, og her spil­ler vej­ret of­te en rolle i fe­ri­e­plan­læg­nin­gen.

Det ty­der på at bli­ve en blan­det land­han­del rent vej­r­mæs­sigt i ferien, ly­der det fra Martin Lind­berg.

» I be­gyn­del­sen af ef­ter­års­fe­ri­en får vi kortva­rigt en høj­tryks­ryg in­d­over med sta­bilt vejr, men el­lers ven­ter vi køli­ge­re og ret usta­bilt vejr i slut­nin­gen af uge 42. Det bli­ver med regn og tem­pe­ra­tu­rer i dag­ti­mer­ne på mel­lem ti og 13 gra­der, « si­ger me­te­o­r­o­lo­gen.

I ugen ef­ter ef­ter­års­fe­ri­en ty­der det på, at vi får et pæ­ne­re vejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.